Home » Glossary » Tyre

Tyre

TYRE <i>pron.gjin., dhan., rrjedh. TYRE (), TYRE (e), (me emra pashquar: TYRE).
1. u përket atyre, pronari i cilës janë ata, e kanë ata. Shtëpia (dhoma) e tyre. Kopshti i tyre.
2. ka bëjë me ata, ka lidhje ngushta, lidhje gjaku, lidhje farefisnie a ndonjë lidhje tjetër me ata. Nëna (motra, vajza, gjyshja) e tyre. Babai (vëllai, djali) i tyre. Shoqja (fqinja) e tyre. Mësuesi i tyre.
3. cilit i përkasin edhe ata pjesëtarë e anëtarë cilit janë edhe ata, cilën bëjnë pjesë edhe ata; i përket vendit atyre; e drejtojnë ata, krye cilit janë ata. Fabrika (shkolla, klasa, lagjja) e tyre. Instituti (fakulteti, universiteti) i tyre. Divizioni i tyre. Letërsia e tyre.
4. është përgatitur a është hartuar nga ata, e kanë bërë ose e bëjnë ata, del a krijohet pari nga ata; merret a prodhohet vendin e atyre; e ushtrojnë ata. Vepra (ideja) e tyre. Puna e tyre. Detyra e tyre. Malli i tyre.
5. e kanë ata, është tek ata, u përket atyre, i karakterizon ata; lidhet me ta, është a bëhet për ata. Sjellja (aftësia) e tyre. Bindjet e tyre. Me forcat e tyre. Mendimi (qëllimi) i tyre. Veprimtaria e tyre. Për mirën e tyre.
6. e pëlqejnë shumë ata, e duan shumë se tjerët. Kënga e tyre.
Sporti i tyre i dashur.
7. si. em. m. TYRI (i), f. TYRJA (e), TYRET (). Një i afërt, me cilin kanë lidhje gjaku, lidhje farefisnie ose lidhje ngushta miqësie: ai me cilin i bashkojnë njëjtat synime, pikëpamje etj., ai cilin e duan dhe cilit i besojnë shumë.
Një i tyri. Një nga tyret. Është i tyri. Fituan tyret.
8. përd. em. sipas kuptimeve 1-6 përemrit pronor.
* Do bëjnë tyren do bëjnë gjithçka kanë mundësi bëjnë, do bëjnë atë u takon atyre ose atë duan ata.

Reklama