Home » Glossary »

I

Trajtë e shkurtër e përemrave vetorë vetës dytë rasën dhanore e kallëzore numrit njëjës. pashë nga larg (ty). fola (ty). thashë një herë (ty).

II përem.

Trajtë e shkurtuar e përemrave vetorë e dëftorë ai, ajo, rasën kallëzore; atë ( bashkëvajtje me parafjalë). E pashë me . Folëm për . E mora pa .

* I ra ( fije, fill) shih te FIJ/E, ~A. Nuk është nuk është vete, nuk është rregull. S’ka gjë nuk i ka punët vijë; e ka gabim.

III

1. Nyjë e përparme e gjinisë mashkullore a femërore numrin njëjës ose shumës tek emrat e rasës gjinore, tek emrat e mbiemrat e nyjshëm, te mbiemrat e emërzuar, te numërorët rreshtorë dhe te disa përemra; nyjë e përparme e emrave prejpjesorë gjinisë asnjanëse. Nxënësve shkollës sonë. Punonjësve institutit tonë. Vajzave fshatit tonë. Qytetit ri. dashur, shokë! parët, punë. Djemve tij

( saj, vet). Njerëz tillë. dhëna përpikta. I foli me butë.

Procesi i menduarit.

2. Nyjë e përparme me kuptimin e përemrave pronorë vetës tretë, e cila përdoret me emra shënojnë njerëz sipas lidhjeve gjakut, sipas lidhjeve familjare etj.; tij, saj. I tha birit ( vëllait, vjehrrit, shoqit, nipit, kushëririt, kunatit). Ua la trashëgim bijve ( bijave, vëllezërve).

Ia ktheu (ia dha) zotit.

IV

1. Nyjë e pasme e mbaresë shquese e shumësit emrave (sot një varg rastesh edhe trajtën-t; p.sh. miq-të, kala-të, vëllezërit, motrat, lisa-t, gurë-t, toka-t etj.).

2. Nyjë shquese për emrat asnjanës prejpjesorë (sot një trajtën -t; p.sh. hyrët, dalët etj.); vjet. nyjë shquese për emrat asnjanës (p.sh. ballë-t, mjaltë-t, ujë-t etj.).

V

Pjesëz trajtëformuese, shërben për ndërtuar kohët e ndryshme mënyrës lidhore dhe ashtuquajturës mënyrë lidhore-habitore foljeve. mirë vete vetë. jetë edhe ai. flasin gjithë! mblidhemi një herë bashku. mos e harrojmë këtë. Duhet vish edhe ti. kishte ardhur parë! paskësha qenë dhe unë!

Reklama