Home » Glossary » Ta

Ta

TA <i>I1. Trajtë e shkurtër e shkrirë e përemrit vetor, e formuar nga bashkimi i trajtës shkurtër vetës dytë rasën dhanore numrit njëjës () me trajtën e shkurtër vetës tretë rasën kallëzore numrit njëjës (e). Ta dhashë fjalën. Ta thashë një herë.
2. Shkrirja e pjesëzës () mënyrës lidhore foljeve me trajtën e shkurtër përemrit vetor rasës kallëzore numrit njëjës (e). Ta gjejë menjëherë! Ta kthejë mbrapsht! Ta marrë domosdo!

TA <i>II përem.Ata (kur përdoret pas parafjalëve). Fola me ta. Shkoi me ta. Kujdeset për ta.

Reklama