Home » Glossary »

<i>I gjin. dhan., rrjede nyjës përparme e. Ndjenja e bukurës. Drejtoreshës kopshtit. Mjelëses dalluar. Për hir vërtetës. I klasës dytë. I foli bijës (vajzës saj).
<i>II pj.Pjesëz trajtëformuese disa shprehje ndajfoljore. pari. paku. tepërmi. afërmi. gjalli. bashku. Për largu. Për mbari.
Reklama