Home » Glossary » Marrë

Marrë

MARRË: 1.Pjesore e foljes MARR.Kam/kisha/pata/do kem etj.:MARRË.2. Mund dalë edhe si mbiemër prejfoljor: a. vuan nga çrregullime rënda psikike; ka luajtur nga mendtë, i çmendur; i shkalluar. Njeri i marrë. Usi i marrë. b. vepron pa mend kokë, sillet ose et pa arsye shëndoshë; kokëkrisur; bën si i
tërbuar. Trim i marrë njeri me guxim tepruar hidhet rreziqe pa menduar thellë. c. është kundërshtim plotë me gjykimin e shëndoshë, është krejt i pamenduar,i papeshuar ose i papërmbajtur. Vendim i marrë. Përpjekje e marrë. ç. Budalla. Nuk
është aq i marrë sa duket. d. I fortë, i tërbuar (për erën etj.). Erë e marrë

Reklama