Home » Glossary » Këtë

Këtë

1. Trajtë e përemrit dëftor KY rasën kallëzore njëjës
përdoret me ose pa parafjalë. a. Tregon njërin prej dy frymorëve ose sendeve ( shënuar nga emra gjinisë mashkullore), krahasohen, përqasen a kundërvihen; kund. ai. këtë ose atë rast. këtë ose atë lëmë. këtë ose atë anë. b. Përdoret me një emër për përcaktuar mirë kohën shënohet nga emri, është përmendur pak parë ose çastin kur asim; kund. ai. Këtë vit. Këtë dimër. këtë çast.

Reklama