Home » Glossary » Kemi

Kemi

KEMI: Veta e parë shumës e foljes KAM tashmen e dëftores. a.
Jam marrëdhënie caktuara me dikë, jam i lidhur me (nga ana faresnore, me një marrëveshje etj.); Kemi marrëdhënie tregtare. Kemi lidhje ngushta. b. bashkëvajtje me disa emra formon togfjalësha me kuptim foljor tregojnë një gjendje, një veprim a rezultatin e veprimit shprehur nga emri. Kemi përkrahjen e popullit. Kemi dasmë (festë). Nuk kemi ankesa. c. Jam ose është një gjendje shëndetësore caktuar (kur pyesim për dikë, me cilin kemi lidhje); Si i kemi andej nga fshati?

Reklama