Home » Glossary » Ju

Ju

JU <i>I(dhan. JUVE, tr. e shkurt. JU; kallëz. JU, tr. shkurt. JU; rrjedh. JUSH) vetor.
1. Përdoret për t’iu drejtuar një grupi njerëzish, me cilët bisedojmë ose cilëve u shkruajmë; përdoret për t’iu drejtuar bashkëbiseduesit dhe grupit njerëzve ku bën pjesë ai. As ju as ata. Vetëm ju. Ju folët! Shkoni edhe ju! Ju e dini. Ju mësoni (punoni)! Varet nga ju (prej jush). Do vijë pas jush. Punon me ju. Banon te ju. Është nga ju. S’është me ju.
2. Përdoret i ndjekur nga një emër për dalluar bashkëbiseduesit ose bashkëbiseduesin bashku me një grup njerëzish kanë moshë afërt; pikëpamje, interesa a diçka tjetër njëjtë. Ju rinjtë. Ju pleqtë. Ju vajzat. Ju punëtorët. Ju fshatit ( qytetit, malit, fushës). Ju punës mendore.
3. zyrt. Përdoret për treguar përfaqësuesit e një organi drejtues, një institucioni etj., cilit i drejtohemi. Ju, si këshill popullor. Ju, si komitet ekzekutiv.
4. Përdoret kur flasim me një njeri a kur i drejtohemi dikujt duam ta nderojmë. Ju, shoku mësues.
JU <i>II përem.Trajtë e shkurtër e përemrit vetor ju rasat dhanore dhe kallëzore.
Ju them juve. Ju dhashë (ju kërkova) juve. Ju pashë (ju gjeta, ju mblodha) ju.

Reklama