Home » Glossary » Ata

Ata

ATA <i>I përem.1. vetor. Tregon frymorë a sende ( shënuar nga emra gjinisë mashkullore), zihen gojë, por nuk janë aty; zëvendëson një emër gjinisë mashkullore ( numrin shumës), është përmendur pak parë ose do përmendet pas. Ata vetë pikërisht ata. Para tyre. Disa prej tyre. Mbi ta.

2. përd. em. Pala ndryshon nga botëkuptimi dhe nga mënyra e jetesës prej nesh; pala ka qëllime e synime kundërta o ndryshme prej nesh; tjerët, kundërshtarët; kund. ne. Te ne dhe tek ata.

3. dëft. Tregon frymorë a sende ( shënuar nga emra gjinisë mashkullore), ndodhen me larg folësit se frymorët a sendet e tjera atij lloji; zëvendëson një emër gjinisë mashkullore ( numrin shumës), është përmendur parë se një tjetër; kund. këta. Ata atje. Ja ata. Ata shokë. Ata drurë.

4. dëft. Përdoret me një emër gjinisë mashkullore ( numrin shumës) për treguar pjesën e kohës, shënohet nga emri ose është përmendur parë.
Ata muaj. Ata shekuj.

5. dëft. Përdoret para një fjalie varur, e cila përcakton frymorët a sendet tregon përemri ( shënuar nga emra gjinisë mashkullore numrin shumës), ose para një fjalie kryefjalore, e cila përcakton frymorët a sendet, zëvendëson përemri, pavarësisht nga gjinia, me kuptimin «kushdo»; përdoret për treguar ose për zëvendësuar frymorët a sendet përmenden parë me një cilësi a tipar caktuar. Një nga ata pleqtë patriotë. Ata malit ( fushës). Atyre ndjekin shkollat.

6. dëft. libr. Përdoret vend një emri gjinisë mashkullore ( numrin shumës) për mos u përsëritur emri. Punonjësit e ndërmarrjeve dhe ata kooperativave.

ATA <i>II përem. vjet. bis1. vetor. Tregon një send ( shënuar nga një emër i gjinisë asnjanëse), për cilin bëhet fjalë, por nuk është i pranishëm, zëvendëson një emër gjinisë asnjanëse ( numrin njëjës), përmendur pak parë ose do përmendet pas.
2. dëft. Tregon një send ( shënuar nga një emër i gjinisë asnjanëse), ndodhet larg folësit se një send tjetër i njëjtë; kund. këta. Ata lesh (gjalpë, mish). Ata ujë.
3. dëft. shih ASO 2.
* Ç’qe ata? vjet. si ndodhi? si rastisi? si qe puna? Ç’qe ata! vjet., iron. Çudi! Si është e mundur! Si mund ndodhte! Ç’është ata! vjet. Përdoret si përgjigje për ta qetësuar bashkëbiseduesin, duke e siguruar se diçka do bëhet, me kuptimin: patjetër, pa asnjë dyshim.

Reklama