Home » Buxheti për Arsim në vitin 2019

Buxheti për Arsim në vitin 2019

 

1.Buxheti për arsim vitin 2019 do rritet 22.6 milion euro, ose 7%.

– Shpenzimet, për arsim vitin 2019 do janë: 324 milion euro 0se 14% e buxhetit shtetit.

Gjatë vitit 2019 institucionet e arsimit Kosovë do punojnë 34.220 punëtorë.

Gjatë vitit 2019 numri i punëtorëveplanifikohet rritet për 74, gjithë ata do punojnë MASHT. 34 prej tyre do punojnë nëadministratë, derisa Agjencinë Kosovar për Akreditim punojnë vetëm 5 veta për 30 Institucione Arsimit Lartë.

Nga buxheti i planifikuar për investime kapitale do ndërtohen vetëm dy shkolla do kushtojnë nga 700 mijë euro, kurse për inventar dhe laboratorë do shpenzohen vetëm 1 milion euro.

Por kabinetit ministrit arsimit buxheti i është rritur 33% ose nga 288 mijë euro 382 mijë euro.

  1. Buxheti i MASHT-it për vitin 2019 është 69.2 mil.ose 21.4% buxhetit përgjithshëm arsimit. 11.2 milioneuro ose 19% i lart se vitin 2018. Sipas kategorive buxhetore: Për paga dhe mëditje janë planifikuar rreth 19 milion euro, rritje krahasim me vitin 2018është10%.

Për mallra dhe shërbime janë planifikuar 17.1 mil euro, krahasim me vitin 2018 rritje është 7.2 mil euro ose 74%.

Shpenzime kapitale gjithsej planifikohen 25.5 milion euro. krahasim me vitin 2018 buxheti është rritë një milion euro ose vetëm 4%

Për subvencione dhe transfere janë planifikuar gjithsej 6 mil. euro ngritja do ketë 1.2 mil. euro ose 25%.

  1. Buxheti për arsim komuna vitin 2019 planifikohet rritet 10.3 milion euro ose 5%. Për arsimin komunat e Kosovës, janë planifikuar 218.8 milion euro ose 67.5% e buxhetit për arsim.

  buxhetin e planifikuar për vitin 2019 nuk është parapa buxhet i veçantë për hulumtime shkencore.

Buxhet nuk është planifikuar as për komunat cilat mësimi zhvillohet tri ndërrim.

 Nga 22.2 milion rritje për vitin 2019, 11.2 milion i ndahen Ministrisë Arsimit, kurse për arsimin e gjitha komunave  ndahen vetëm 10.3 milion.

Për mallra dhe shërbime MASHT-i ka planifikuar 74%  shumë mjete se vitin 2018.

  vitin 2018  shpenzimet kapitale do ngritët vetëm për  4%, derisa kabinetit ministrit buxheti i rritet 33%.

Buxheti i UP-sëdo rritet për 950 mijë euro ose 3%.

Buxheti i përgjithshëm i UP-sëdo jetë 34.8 mil.euro.

                    Buxheti i Kulturës, Rinisë dhe Sportit 2019

Buxheti për kulturë vitin 2019 planifikohet jetë 58.2 mil. euro ose 2.5% e buxhetit shtetit.

krahasim me vitin 2018 pritet ngritje prej 8 milion euro ose 16%. 4.9 milion euro nga buxhetit i rritur shkon MKRS, kurse  3.1 mil. euro rriten buxhetet komunale për kulturë, rini dje sport.

Buxheti i Ministrisë sëKulturës Rinisë dhe Sportit do jetë 41.4 mil euro.

Buxheti do ju ndahet komunave do jetë 16.5 mil. euro.

Gjatë vitit 2019 institucionet kulturore planifikojnë kenë punësuar 1.444 punëtor, pjesa e madhe do punojnë MKRS. MKRS planifikohet punësohen 12 punëtorë ri.

Buxhetin për kulturëkomunatnuk e ndahet njësoj: Hani iElezit, Juniku, Ranillugi dhe Shterrpca nuk kanë planifikuar fare buxhet për kulturë derisa Komuna e Lipjanit për kulturë i ka planifikuar 10 % buxhetit komunës.

Derisa buxheti i kulturës është rrit për 19 %, krahasuar me buxhetin e vitit 2018, buxheti për rini është zvogëluar 14% ose rreth 400 mijë euro edhe buxheti për trashëgimi kulturore është zvogëluar 8% ose rreth 450 mijë euro.

raportin e NDI-së, për vitin 2018 është konstatuar se buxheti nuk është menaxhuar mënyrë  efikase për ofruar arsim cilësor.

Ka pas shkallë lart braktisjes shkollës sidomos nga fëmijët e komunitetit romë dhe ashkalinj.

Cilësia e arsimit gjitha nivelet mbetet e ulët.

Regjistrim i fëmijëve  nivelin parashkollor ka qen i ulët.

Është evidente mospërputhja e arsimit lart me arsimin dhe aftësimin profesionale dhe me nevojave tregut të  punës.

Nivel i hulumtimeve dhe inovacioneve ka qen i ulët.

 

 

The post Buxheti për Arsim në vitin 2019 appeared first on XL Press – Communications Media.

Reklama