Home » Projektligj për mbrojtjen e faunës së egër shqiptare, Komisioni Europian merr në kontroll situatën

Projektligj për mbrojtjen e faunës së egër shqiptare, Komisioni Europian merr në kontroll situatën

Një projektligj i ri, është fazën e konsultimit me publikun, synon forcojë rregullat dhe masat për mbrojtjen e faunës egër, i cili ndër tjera përfshin monitorimin e zonave Mbrojtura edhe Komisionin Europian.

Përmes ndryshimeve synohet ruajtja ose restaurimi habitateve natyrore dhe llojeve faunës egër, me interes për komunitetin europian dhe vlerësimi i gjendjes biodiversitetit Shqipëri dhe monitorimi i kësaj gjendjeje.

Projektligji gjithashtu synon përdorimin e qëndrueshëm burimeve natyrore, për mirën e gjeneratave sotme dhe ardhshme.
Synohet mirëmbajtja dhe restaurimi një status favorshëm ruajtjeje habitateve natyrore dhe llojeve faunës egër me interes për Shqipërinë dhe Komunitetin Europian.

gjitha informacionet për secilën nga zonat me status do t’i dërgohen Komisionit, me qëllim vlerësimin dhe koordinimin e nevojshëm për siguruar zonat me status formojnë një rrjet koherent, i cili plotëson kërkesat për mbrojtje habitateve dhe llojeve me interes për komunitetin europian.

Mbrojtje e veccantë do jepet për llojet e kërcënuara e rrezik zhdukjeje dhe llojet kërkojnë vëmendje veçantë për arsye natyrës specifike habitatit tyre.

Masat mbrojtëse

Sapo vendoset një zonë listën e zonave me status, ajo do jetë subjekt i masave mbrojtjes zonë. Masat specifike ruajtjes për secilën zonë do zbatohen përputhje me rregullat e Direktivës Europiane Habitateve.

Çdo plan ose projekt, nuk lidhet drejtpërsëdrejti, por mund ketë një efekt rëndësishëm zonën me status, do t’i nënshtrohet vlerësimit duhur ndikimit tij për zonën. Bazuar raportin e vlerësimit ndikimit për zonën dhe llojet, autoritetet kompetente do miratojnë planin ose projektin, vetëm pasi konstatohet se ai nuk do ndikojë negativisht integritetin e zonës fjalë dhe pas marrjes mendimit publikut gjerë.

rastet kur një plan apo projekt duhet realizohet për arsye interesit publik, pavarësisht vlerësimit negativ ndikimit për zonën dhe llojet, dhe mungesë zgjidhjeve alternative, duhet miratohen masa kompensuese, për siguruar koherencën e përgjithshme rrjetit zonave me status. Komisioni Europian informohet për masat kompensuese miratuara.

Me propozimin e ministrit, Këshilli i Ministrave miraton listën e zonave me status, tipave habitateve dhe llojeve, me interes për komunitetin europian, duke përfshirë tipat e habitateve dhe llojeve janë autoktonë territorin shtrihet brenda secilës zone.
Do ndalohet vrasja, kapja ose marrja e llojeve faunës egër, si dhe marrja e llojeve florës egër, renditura Shtojcën e Vendimit Këshillit Ministrave Nr. 866, datë 10.12.2014, “Për miratimin e listave tipeve habitateve natyrore, bimëve, kafshëve dhe shpendëve, me interes për Bashkimin Europian”.

Ministria, bashkëpunim me organet e qeverisjes qendrore e vendore, institute specializuara, organizata jofitimprurëse dhe me persona fizikë e juridikë, harton planet e veprimit për ruajtjen e llojeve kërcënuara dhe endemike, miratohen me urdhër ministrit.

The post Projektligj për mbrojtjen e faunës së egër shqiptare, Komisioni Europian merr në kontroll situatën appeared first on Revista Monitor.

Reklama