Home » ZYRTAR KRYESOR FINANCIAR / Chief Financial Officer (CFO)

ZYRTAR KRYESOR FINANCIAR / Chief Financial Officer (CFO)

Zyrtar/e kryesor/e financiar/e është përgjegjës për gjitha aspektet e menaxhimit financiar dhe fiskal operimeve kompanisë. Siguron udhëheqje dhe koordinim qështje administrative, planifikim biznesi, qështje kontabilitetit dhe buxhetit kompanisë.

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

 • Organizon, drejton githa funksionet e menaxhimit financiar kompani;
 • Zhvillon dhe drejton zbatimin e planeve strategjike/operacionale biznesit, projekteve, programeve

dhe sistemeve.

 • Është partner i rëndësishem biznesi për ekipin manaxherial kompanisë, këshillon dhe kontribon

lidershipin e përgjithshëm kompanisë;

 • Buxheton, parashikon dhe ndihmon mbikëqyrjen e investimeve aktuale dhe ardhshme;
 • Identifikon dhe shqyrton mënyrat për rritur ardhurat dhe për ulur kostot;
 • Udhëheq, menaxhon dhe përcjellë rregullisht humbjet dhe fitimin e SPAR Kosova;
 • Planifikon dhe siguron fondet për pagesa sipas planit aprovuar pagesave;
 • Përgatit pasqyrat financiare fund muajit, analizon kostot, shitjet, cash flow etj;
 • Mbikqyrë buxhetet e çdo shërbimi ose produkti dhe siguron kostot aktuale janë përllogaritur me

korrektësi. Si rrjedhim menaxhon dhe kontrollon fitimin e projektit;

 • Ndihmon zhvillimin dhe drejtimin e performancës përgjithshme biznesit dhe përmirësimin e

fitimeve;

 • Aprovon dhe koordinon ndryshime dhe përmirësime sistemin e drejtimit financiar për kompaninë;
 • Përkrahë menaxherët e tjerë përmes analizave financiare dhe informacionit manaxherial, raporteve

dhe rekomandimeve;

 • Menaxhon proceset e kontrollit brendshëm për mbrojtur asetet e kompanisë dhe raportimin

financiar;

 • Siguron kontrollë brendshme efektshme përputhshmëri me ligjet dhe rregullat shtetërore për

raportimin financiar dhe tatimor;

 • Identifikon dhe menaxhon rrisqet financiare;
 • Rekruton, mbikëqyrë dhe mentoron personelin e departamentit financave;
 • Drejton strukturën organizative departamentit;
 • Planifikon nevojat për trajnim stafit;
 • Orienton vartësit procesin e punës, jep feedback mënyrë vazhdueshme për ta;
 • Zhvillon dhe implementon procedura financiare, kontable, faturimi dhe auditimi;
 • Analizon marzhin operacional, kontrollin e kostos dhe shpenzimeve për udhëzuar drejtuesit e

biznesit;

 • Përgatit pasqyra konsoliduara;
 • Percjellë marrëdhëniet me furnitorët;
 • Mirëmbanë marrëdhëniet me auditorët e jashtëm dhe brendshëm;

Kualifikimet dhe aftësitë:

– Edukimi: Diplomë Universitare Financa/Kontabilitet;

– Përvojë pune: Minimumi 5 vjet experiencë biznes dhe/ose

kontabilitet, i preferueshëm fushën e retail-it;

– Njohuri shumë mira kompjuterit dhe paketës Office;

– Njohuri shumë mira pakove financiare (Navision e

dëshirueshme);

– Njohuri shumë mira fushën e kontabilitetit;

– Aftësi kontrolluese;

– Aftësi larta analitike;

– Aftësi menaxhuese;

– Aftësi shumë mira komunikimi;

– Aftësi përgatitje raportesh;

I vet motivuar punë;

I orientuar nga objektivat;

jetë fleksibël, edhe rastet kur i ngarkohen detyra tjera;

– Njohuri te mira gjuhës angleze;

– Vetëmotivues, i aftë drejtojë dhe motivojë stafin;

Aplikimi: Kandidatët e interesuar mund aplikojnë duke plotësuar aplikacionin vegezen këtu (permes Google Chrome ose Mozilla Firefox) apo duke dërguar CV dhe Letër Motivimin në email adresën recruitment@spar-kosova.com. Më së largu deri më 28 Tetor 2018.

The post ZYRTAR KRYESOR FINANCIAR / Chief Financial Officer (CFO) appeared first on INSAJDERI.

Reklama