Home » Disa lutjet nga Kur’ani që të qetësojnë shpirtin

Disa lutjet nga Kur’ani që të qetësojnë shpirtin

Lutjet nga Kur’ani:

– “Zoti ynë, ne i kemi bërë padrejtësi vetes sonë, nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, atëherë do jemi prej humburve”. (El-A’raf: 23)

– “O Zot, fal mua, prindërit e mi, çdo besimtar hyn shtëpinë time dhe çdo besimtar dhe besimtare”. (Nuh: 28)

– “Zoti ynë, pranoi prej neve (veprat tona), se me vërtetë Ti je Dëgjues, i Ditur”. (El-Bekare: 127)

– “dhe na i prano pendimet tona, se Ti me vërtetë je Pranues i pendimeve dhe i Mëshirshëm”. (El-Bekare: 128)

– “O Zot bën falës namazit dhe prej pasardhësve mi bën tillë, dhe, o Zot, pranoje lutjen”. (Ibrahim: 40)

kurani Disa lutjet nga Kur’ani që të qetësojnë shpirtin

– “Zoti ynë, fal mua, prindërit e mi dhe gjithë besimtarët Ditën e llogarisë”. (Ibrahim: 41)

– “Zoti im, dhuro (dituri për) pushtet dhe bashko me mirët, le përkujtim mirë ndër ata vijnë pas, bën prej trashëguesve Xhennetit begatshëm”. (Esh-Shuara: 83-85)

– “Zoti ynë, mos na bëjë sprovë për ata mohojnë dhe na fal neve, Ti je Ngadhënjyesi, I Urti”. (El-Mumtehine: 5)

– “O Zot, mundëso falënderoj për mirat Tuaja na i dhurove mua dhe prindërve mi dhe bëj vepra mira Ti i pëlqen, e me mëshirën Tënde fut mesin e robërve Tuaj mirë”. (En-Neml: 19)

– “O Zot, mos na bën sprovë për zullumqarët dhe na shpëto me mëshirën Tënde nga jobesimtarët”. (Junus: 85-86)

– “Zoti ynë, na i fal mëkatet tona dhe lëshimet punët tona, na i forco këmbët tona dhe ndihmona kundër popullit jobesimtar”. (Ali Imran: 147)

– “Zoti ynë, na dhuro nga ana Jote mëshirë dhe na përgatit udhëzim drejtë gjitha çështjet tona”. (El-kehf: 10)

– “O Zot, shto (edhe tepër) dituri”. (Taha: 114)

– “O Zot, fal dhe mëshiro, se Ti je Mëshiruesi i mirë”. (El-Muminun: 118)

– “Zoti ynë, na jep këtë botë mira, e edhe ahiret na jep mira dhe na mbroj nga dënimi i zjarrit”. (El-Bekare: 201)

– “Dëgjuam dhe respektuam, dhe prej Teje kërkojmë falje o Zoti ynë, ngase te Ti është përfundimi”. (El-Bekare: 285)

– “Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na udhëzove, na dhuro nga ana Jote mëshirë, se vetëm Ti je Dhurues i madh”. (Ali Imran: 8)

Reklama