Home » Qeveria: Punonjësit që s’hyjnë në testim, i pret shkarkimi

Qeveria: Punonjësit që s’hyjnë në testim, i pret shkarkimi

Këshilli i Ministrave ka forcuar masat për nëpunësit civilë nuk paraqiten testimin e detyrueshëm pranë Departamentit Administratës Publike.

Qeveria ka miratuar dje ndryshimet vendimin nr.1037 vitit 2015 dhe vendimin e ri është publikuar Fletoren Zyrtare parashikohen sanksione për  ato punonjës administrate nuk paraqiten ditën e testimit, shkruan Panorama.

Nisma e re qeverisë parashikon çdo nëpunës civil duhet t’i nënshtrohet periodikisht testimit paraprak dhe procedurës trajnimit çdo katër vite, dhe nëqoftëse nuk është e mundur ky vlerësim mund shtyhet deri 6 vjet.

“Përjashtimisht, nëpunësit civilë njësitë teknike përmbajtjes sistemeve tatimore e doganore janë detyruar t’i nënshtrohen kësaj procedure çdo 2 vjet”, thekson vendimi i qeverisë.

Por, duke qenë se vendimi i vitit 2015 nuk parashikonte masa shtrënguese për punonjësit nuk paraqiteshin testim, qeveria vendimin e ri ka shtuar një nen posaçëm.

vendimin e ri shkruhet: Për procedurat e vlerësimit nëpunësve civilë për përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë”, theksohet pikën 4 se: “Mosparaqitja e nëpunësve civilë testimin paraprak apo testimin përfundim trajnimit, pa shkaqe arsyeshme, konsiderohet shkelje e detyrimeve përcaktuara ligjin e nëpunësit civil dhe përbën shkak për fillimin e ecurisë disiplinore.”

VLERËSIMI

vendimin e ri, rast se punonjësi vlerësohet mejo kënaqshëm” edhe pas trajnimit tremujor,i ndërpritet marrëdhënia e punës.

vendimin e vitit 2015, nenin 22 thuhej se:

përfundim procedurave mësipërme, bazuar rezultatet e testimit realizuar nga KV-ja dhe rezultatet e vlerë- simit 3- mujor, eprori direkt vendos përshtatshmërinë ose jopërshtatshmërinë e nëpunësit civil pozicionin e punës.”

Ndërsa nenin 22 ndryshuar thuhet se:

përfundim procedurave mësipërme, nëpunësi civil vlerësohet jo i përshtatshëm me vendin e punës rastin kur, si rezultati përfundim periudhës vlerësimit 3- mujor ashtu edhe rezultati i testimit me shkrim përfundim trajnimit, janëjo kënaqshëm’. rast se nëpunësi vlerësohet jo i përshtatshëm, atëherë njësia e Burimeve Njerëzore deklaron përfundimin e marrëdhënieve Shërbimin Civil.”

s.a/dita

Reklama

Lexo më shumë