Home » “Përjashtohen nga puna 24 policë të akuzuar për ryshfet” plus 1 more Gazeta Tribuna

“Përjashtohen nga puna 24 policë të akuzuar për ryshfet” plus 1 more Gazeta Tribuna

h1 a:hover {background-color:#888;color:#fff ! important;} div#emailbody table#itemcontentlist tr td div ul { list-style-type:square; padding-left:1em; } div#emailbody table#itemcontentlist tr td div blockquote { padding-left:6px; border-left: 6px solid #dadada; margin-left:1em; } div#emailbody table#itemcontentlist tr td div li { margin-bottom:1em; margin-left:1em; } table#itemcontentlist tr td a:link, table#itemcontentlist tr td a:visited, table#itemcontentlist tr td a:active, ul#summarylist li a { color:#000099; font-weight:bold; text-decoration:none; } img {border:none;}

“Përjashtohen nga puna 24 policë të akuzuar për ryshfet” plus 1 more Gazeta Tribuna

Përjashtohen nga puna 24 policë të akuzuar për ryshfet Posted: 02 Jul 2017 02:43 AM PDT

Policët e larguar janë pjesë e 59 policëve arrestuar 19 dhjetor viti kaluar cilët dyshohen për marrje ryshfetit.
Lajmin për KALLXO.com e ka konfirmuar Zyra për Informim e policisë së Kosovës. “Komisioni i Brendshëm Disiplinor i Policisë së Kosovës ka pranuar nga Drejtoria e Standardeve Profesionale, 52 lëndë me rekomandim për ndërprerje te marrëdhënies se punës, me dyshim për shkelje disiplinore”, thuhet në përgjigjen e zyrës. Kjo zyrë ka treguar se edhe rastet e tjera janë në trajtim dhe vendimi për to pritet në ditët e ardhshme. “Deri me tani ka mbajtur seancat dëgjimore në të cilat janë trajtuar 25 raste, nga te cilat në 24 raste në Komisionin e Brendshëm Disiplinor janë dëshmuar akuzat dhe paneli i KBD-së i PK-së ka shqiptuar masën disiplinore ‘Ndërprerje e marrëdhënies se punës’, ndërsa ne 1 rast ka kërkuar hetime shtese”, thuhet në përgjigjen e policisë për KALLXO.com. 59 policët ishin arrestuar nga Inspektorati Policor i Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa më pas ishin ngritur aktakuza ndaj tyre. The post Përjashtohen nga puna 24 policë të akuzuar për ryshfet appeared first on Gazeta Tribuna.
Këto janë dallaveret e Komunës së Lipjanit Posted: 02 Jul 2017 01:24 AM PDT

Komuna e Lipjanit ka borxhe papaguara 637,993 euro, por ka shumë raste obliguesit e qerasë nuk paguajnë, siç ka shumë raste nuk paguhet tatimi mbi pronë, kurse, për leje ndërtimi nënvlerëson hyrat duke humbur mbi 14 mijë euro.
Po ashtu, kjo komunë dha para për punët e pakryera dhe nënshkroi kontrata për projekte pa zotimin e mjeteve. Këto janë parregullsitë e gjetura nga Zyra Kombëtare e Auditorit, cilat i ka pasqyruar detaje raportin për vitin 2016. Auditori raportin e publikuar thotë se pasqyra e shpenzimeve fondeve, krahasuar me kategoritë tjera, nxjerrë pah një nivel pak ultë ekzekutimit buxhetit tek investimet kapitale 86%, kjo për shkak dështimeve realizimin e projekteve kapitale sipas planeve dinamike. Komuna sipas Auditorit nuk ka arrit i kryej verifikimit 1/3 pronave paluajtshme, siç kërkohet me Ligjin për tatimin pronën paluajtshme dhe udhëzimin administrativ fuqi. Auditori sqaron se sipas zyrtarëve komunal, mos verifikimi i pronës ka ndodhur për shkak mungesës anketuesve terren për verifikim pronave. “Nga gjashtë mostrat e testuara për pronat e dhëna me qira kemi vërejtur se katër obligues nuk i kishin kryer obligimet ndaj komunës për pronën shfrytëzojnë sipas kontratës. Obligimi për këta shfrytëzues ishte 38,168€. Menaxhmentit nuk kishte ndërmarr veprimet e duhura për t’i obliguar këta obligues t’ju përmbahen kontratave qirasë lidhura me komunën. Edhe pse dy raste komuna ju kishte shkëput kontratat qiramarrësit ata akoma shfrytëzojnë lokalet e komunës. Komuna me 11.12.2014 kishte kërkuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) për shqyrtimin lidhur me caktimin e taksës administrative për leje ndërtimore dhe tarifës densitetit prej 2.77€ për m², për lejet e reja. MMPH iu kishte përgjigjur pozitivisht komunës për taksën administrative për lëshimin e lejes ndërtimit. Ne kemi testuar gjashtë mostra nga hyrat e lejeve ndërtimore dhe kemi identifikuar se gjashtë ras te është lëshuar leja e ndërtimit nga drejtoria e urbanizmit, duke faturuar 2.30€/m², sipas rregullores vjetër.
Komuna për gjashtë rastet e testuara ka nënvlerësuar hyrat shumë prej 14,396€. procesin e auditimit kemi rishikuar gjashtë mostra lidhur me përllogaritjen e taksës komunale për leje ndërtimit. një mostër identifikuam se përllogaritja e taksës administrative për lëshimin e lejes ndërtimit ishte bërë tepër për shumën prej 1,188 euro”, thuhet raport.
Sipas Auditorit, kryetari i Komunës kishte marr vendim për ndarjen e mjeteve vlerë prej 1,500€, për subvencionimin e Shoqatës Minatorëve Goleshit, për manifestimin e “Ditës Minatorëve”, por shoqata nuk kishte sjellë raporte kthyese mbi shpenzimin e mjeteve financiare, ashtu siç kërkohet me rregulloren e brendshme.
tri raste komuna nuk kishte bërë hartimin e projektit ekzekutiv për projektet kapitale. Rastet e tilla kanë bëjë me këto projekte: “Ndërtimi i trotuareve fshatin Llugaxhi” vlerë 27,701€, ” Zhavorimi dhe mirëmbajtja e rrugëve Komunën e Lipjanit” vlerë 42,769€ dhe “Ndërtimi i zonës ekonomike “Parku industrial” Qylagë Komunës Lipjanit” vlerë 149,877€. Neni 28.10 i Ligjit Prokurimit Publik, lidhur me specifikimet teknike për kontratat për punë ndër tjera thekson: ”Asnjë Autoriteti
Kontraktues nuk i lejohet lëshojë dokumentacionin e tenderit, pa bashkëngjitur përshkrimin e hollësishëm projektit”. Te kontrata “Ndërtimi i objektit sportiv fshatin Shalë” datës 21.10.2011, vlerë 241,426€, gjatë ekzaminimit fizik kemi vërejtur se tetë pozicione ishin paguar, përderisa nuk ishin kompletuara sipas paramasës dhe parallogarisë. Pozicione t e pa kryera, por paguara ishin; mos lyerja e strukturës metalike kulmit sallës, e cila ishte me korozion dhe disa pjesë llamarinës ishin papërfunduara, mos vendosja e rrjetave mbrojtëse 15 dritare, vendosja e plasitikës dyert e hyrjes dhe jo e xhamit, mos përfundimi i sistemit drenazhimit dhe mos vendosja e rrjetave mbrojtëse trupat ndriçuese. Se pozicionet nuk ishin ekzekutuar pajtim me kontratën, është pajtuar edhe menaxheri i projektit. Kontrata “Ndërtimi i kanalizimit fshatin Mirenë faza e I-rë” me vlerë 32,611€, kemi vërejtur se ishte nënshkruar pa zotim paraprak mjeteve.
6 dosje testuara tenderëve, kemi identifikuar se deklaratat e nevojave dhe disponueshmëria e mjeteve financiare është nënshkruar pas inicimit procedurave prokurimit”, thuhet raportin e auditorit. Lista e debitorëve ndaj komunës, sipas dhënave PFV është 3,318,916 euro, ku pjesa e madhe e këtyre llogarive kanë bëjnë me tatimin pronë 2,637,029 euro, taksa ushtrimin e veprimtarisë biznes 578,359 euro, dhe qiraja komunale 103,528 euro, por nga 15 mostrat e testuara për tatimin pronë, Auditori ka vërejtur se 12 obligues tatimor nuk i kishin kryer obligimet ndaj komunës. “Obligimi për shfrytëzuesit total ishte 238,118€. Nga 6 mostrat e testuara për qiratë komunale LL/A, kemi vërejtur se 4 obligues nuk i kishin kryer obligimet ndaj komunës. Obligimi për shfrytëzuesit ishte 38,168€. Ne nuk kemi vërejtur nëse komuna ka marr ndonjë veprim lidhje me inkasimin e këtyre borxheve”, thuhet raport.
Auditori përfundon se pasqyra e detyrimeve papaguara ndaj furnitorëve fund vitit 2016 ishte 637,993 euro janë grumbulluar për vite me radhë. Këto detyrime janë bartur për pagesë vitin 2017. Sipas Auditorit, është e pakuptimtë ekzistenca e borxheve konsiderueshme pa paguara, përderisa 757,608 euro janë bartur si hyra pa shpenzuara vitin 2017.
“Këto detyrime kanë të bëjë me investime kapitale 307,862€, mallra dhe shërbime 149,724€, shpenzimet komunale 12,766€, dhe subvencione 11,000€. Po ashtu, komuna kishte obligime në emër të pagave ndaj mësimdhënëseve në vlerë prej 156,641€, të cilat nuk ka arritur t’i paguaj me kohë”, thuhet në raport. The post Këto janë dallaveret e Komunës së Lipjanit appeared first on Gazeta Tribuna.
Reklama