Home » Një popull nuk devijon pas udhëzimit…

Një popull nuk devijon pas udhëzimit…

Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem thote:
“Nje popull nuk devijon pas udhëzimit veçse kur i jepe polemikave boshe”.
Tirmidhiu. Hadithi eshte Hasen

Burimi:Bekir Halimi

Reklama