Home » Terminologji fetare

Etiketë: Terminologji fetare

Çka është xhemati ?

 Çka është xhemati ?

Xhemat /i turq. bashkësi fetare muslimane; 

Xhemati është bashkësi njerëzish cilët bashku kryejnë ritet

fetare xhami.

qka eshte xhemati,ceshte xhemati,cfare eshte xhemati,qka quajme xhemat,gjemat shqip,qka jane xhemateti,xhemati,qeshte xhemati

Reklama

Çka është Resulullah ?

Çka është Resulullah ? 

Resulullah: (arab.) – Resulull­ah; pers. pejgamber; i dërguari i Allahut; per­so­ni cilin All­ahu i madhërishëm e ka zgje­dh­ur , nëpërmjet tij, t’ia dërgojë mes­azhin ndonjë populli apo nje­rëzimit tërësi; pë­r­do­rimin e përditshëm mys­li­manëve, fjala i dërguari i All­ahut nën­kupton dërguarin Muh­ame­d­in a.s.

Shih edhe:

SI E PRANOI ISLAMIN MAGJISTARI? 

Eshte Drite e Zotit  

Sa është numri i pejgamberëve të përmendur në Kur’an?  

Respekti i Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ve sel-lem  

SHQIPTOI SHEHADETIN DUKE QENË E VDEKUR

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,resulullah,resulullahi

Çka është sadaka ?

Çka është sadaka ?

Sadaka: (arab.) – Lëmoshë; nd­i­hmë joobliguese, por e rekom­anduar materiale ndaj var­fërve.

Shih edhe:

Çka është Sadakatul-fitr ?

Buzeqesh sepse buzeqeshja eshte <i>sadaka !

Sadakaja e pranuar

FJALA E MIRË ËSHTË <i>SADAKA!!

Dhënia e lëmoshës (<i>sadaka) në ëndërr – komentimi i ëndrrave

Sa e bukur kjo fe!

Buzëqeshja

Një hadith për sadakanë

O ju gra !

Dy këshilla

Istigfari

Hadith për mbjelljen e një peme

Çdo vepër e mirë

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,sadaka,sadak,sadakate,sadakat

Çka është Sadakatul-fitr ?

Çka është Sadakatul-fitr ?

Sadakatul-fitr: (arab.) – Obl­i­gim fetar-material, i cili u jepet gjatë ramazanit, para Bajramit, myslimanëve varfër.

Te ne është bërë traditë kjo ndih­ materiale t’i dedikohet fon­dit për mirëmbajtjen e institu­cioneve Bashkësisë Islame, Fa­ku­ltetit Studimeve Islame dhe Medresesë “Alauddin” Prishtinë.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,sadakatul fitr,sadakatul fiter

 

Çka është saff ?

Çka është saff ?

Saff: (arab.) – Radhë; radha e be­simtarëve, cilët renditen radhë gjata dhe drejta gjatë faljes namazeve pë­r­bashkëta.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,safi,safet,saf

Çka është sanxhak ?

Çka është sanxhak ?

Sanxhak: (turq.) – Flamur, territor i caktuar adminis­tr­atën Osmane. Njësia e madhe administrative territo­r­i­a­le, ci­lën drejtonte san­xh­a­k­beu. Disa sanxhaqe përbënin një eja­let apo pashallëk.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,sanxhak,sanxhaku,sangjaku

 

Çka është selam ?

Çka është selam ?

Selam: (arab.) – Paqe; versioni i shkurt i përshëndetjes islame; shih: selamun alejkum!

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,SELAM,SELAMI,selamet

Çka është Selamun alejkum ?

Çka është Selamun alejkum ? 

Selamun alejkum! (arab.) – (Es-selamu ‘alejkum!): “Paqja (e Zotit) qoftë mbi ju!”, (forma e gjatë e selamit: es-selamu ‘alejkum ve rahme­tullahi ve be­rekatuhu: (Le jenë me ju pa­qja, mëshira dhe begatia e Zotit!); përshëndetja islame.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,selamun alejkum,selam alejkum

Çka është selef ?

Çka është selef ?

Selef: (arab.) – Pararendësit, parët. Brezi parë i myslima­nëve, i cili konsiderohej nga tjerët si burim i praktikës dhe i udh­ëzimit islam.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,selef,selefi,selefite,selef

Çka është sexhade ?

Çka është sexhade ?

Sexhade: (arab.) – Shtrojë ose tepih cilën bëhet sexhde gjatë namazit.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,sexhade,sexhadja,sexhadet,segjadet