Home » Keshilla Islame

Etiketë: Keshilla Islame

Më habit fakti pse ngurojmë të lutemi, kur kemi kush na përgjigjet !!!

#‎këshillë‬

habit fakti pse ngurojmë lutemi, kur kemi kush na përgjigjet !!!

Thotë Muhamedi alejhi selam:”Vërtetë Zoti juaj i Lartëmadhërishëm
është i Turpshëm dhe Bujar, turpërohet nga robi i Tij kur t’i ngritë ai
duart e tij t’ia kthejë bosh. (Ahmedi, EbuDavudi)

Burimi: Senad Ramadani

 

Reklama

Bën lutje – nuk të pranohen , ke dëshira – nuk të realizohen

#‎këshillë‬
Bën lutje – nuk pranohen , ke dëshira – nuk realizohen
kujto këtë hadith Muhamedit alejhi selam – defektet do qartësohen

“… Pastaj e përmendi njeriun, i cili ka udhëtuar gjatë me flokë
shpupuritura dhe pluhurosura dhe i cili i shtriu duart e tij kah
qielli: ‘O Krijues, o Krijues!’ Kurse ushqimi i tij është haram, dhe
pija e tij haram, dhe veshmbathja e tij haram, dhe është ushqyer me
haram. E si do t’i pranohet lutja e tij! ” (Muslimi)

Burimi: Senad Ramadani

 

Mos u bëni shkaktarë që të shkatërroni jetën e vajzës suaj duke e martuar me dikë që ajo nuk do

Prindër nderuar:
Mos u bëni shkaktarë shkatërroni jetën e vajzës suaj duke e martuar me dikë ajo nuk do.
Thotë Muhamedi alejhi selam:” Martohuni me ato i doni”
Mashkulli mund ti posedoj vetëm dy mangësi: Mungesë besimit dhe mungesë edukatës dhe moralit.
Varfëria, origjina, nacionaliteti, shkollimi, pozita,martesa,…, Islam nuk llogariten mangësi.
mirë e varfër dhe e lumtur
se e pasur gjithnjë duke vuajtur !!!

Burimi: Senad Ramadani

O ti qe rrine zgjuar ne facebook, twiter dhe rrjete tjera sociale

O
ti qe rrine zgjuar ne facebook, twiter dhe rrjete tjera sociale, a nuk i
jep lemoshe vetes tende dy rekate namaz ne pjesen e trete te fundit te
nates…?
Do te ishte me mire per ty se kjo bote me gjithe cka ka ne te.
Perkthim.

Burimi: Valdet Kamberi

MBROJE VETEN MË KËTO FJALË!

Nëse donë shejtani mos
afrohet, thuaj kur dalësh nga shtëpia apo makina apo puna: Bismilah
tevekultu ala Allahi, ve la havle ve la kuvete il-la bil-lah (Me emrin e
Allahut, Allahun u mbështeta nuk ka ndryshim e as forcë pa ndihmën e
Allahut).
Nëse donë Allahu mjafton gjatë çdo brenge e
vështirësie, thuaj shtatë herë: Hasbij Allahu la ilahe il-la huve Alejhi
tevekeltu ve Huve Rabul arshil adhim ( mjafton mua Allahu, nuk i takon adhurimi askujt tjetër përveç Allahut, Atij i mbështetem dhe ai është Zoti i Arshit Madh).

– Fjala, la il-lahe il-lAllah, është e dashur për zemrat dhe është drita e atyre zemrave dhe përmendja e saj i fshin gjynahet.

Kur ndjen ngushtim dhe zbrazëtirë gjoks përsërite: La ilahe il-la
Ente Subhaneke in-ni kuntu minedh-dhalimin (Nuk i takon adhurimi askujt
me drejtë përveç Teje je i Madhëruar. Vërtetë, unë jam prej
mëkatarëve).
Kur hulumton dritën kohën e errësirës lexoje suren Kehf ditën e Xhuma!

– Kush donë jetë zemrën e tij, le kapet për fjalën: Ja Hajju ja
Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li she’ni kul-lehu ve la tekilni
ila nefsi tasrfete ajnin (O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo
gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmisoi tërë gjendjen time
dhe mos lër mbështetem veten time, as sa një përpëlitje e
syrit).
Nëse donë Allahu jetë i kënaqur me ty Ditën e
Kiametit, thuaj nga tri herë, mëngjes dhe mbrëmje: Redijtu
bil-lahi Rabben ve bil islami dinën, ve bi Muhamedin nebijjen (Jam i
kënaqur Zoti im është Allahu, feja ime është Islami dhe Pejgamberi im
është Muhamedi, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi ).
– Shejtani thotë: E shkatërrova birin e Ademit me gjynahe dhe ai shkatërroi me istigfar dhe me fjalën la ilahe il-lAllah!