Home » Hadithe

Etiketë: Hadithe

Nëse një mizë bije në pijen e ndonjërit prej jush…

Nëse një mizë bije pijen e ndonjërit prej jush, ai duhet ta zhysë
atë pije, sepse njëri krah ka sëmundjen, tjetri ka shërimin nga
sëmundja.“ – Profeti Muhamed

Burimi: Antologjia – Fjalë të Urta

Reklama

A nuk mundet dikush prej jush të lexon një të tretën e Kuranit gjatë natës?

Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ka thënë:
A nuk mundet dikush prej jush lexon një tretën e Kuranit gjatë natës?
I thanë: po si mundet ta lexojë një tretën e Kuranit?
Tha: e lexon ‘kul huvallahu ehad’ (suren el-Ihlas), e cila vlen sa një e treta e Kuranit”. Muslimi
‪#‎hadithe‬

Prap ti nuk falesh moter dhe vella i nderuar !!!!

Prap ti nuk falesh moter dhe vella i nderuar !!!!

Thotë Profeti, SalAllahu Alejhi Ue Selem:

“Shembulli i pesë namazeve është si shembulli i një lumi vërshues
rrjedh para derës ndonjërit prej jush, cilin lahet pesë herë
ditë, kështu nuk i mbetet ndonjë papastërti (ndyrësirë).”


Transmeton Muslimi

Burimi:
Valdet Kamberi

 

Kur do të ndodhë kijameti o i Dërguar i Allahut?

Një njeri e pyeti Pej­gam­­berin, lavdia dhe paqja qofshin mbi :
Kur do ndodhë kijameti o i Dërguar i Allahut?
Pej­gam­­beri tha:
Çka ke përgatitur për atë ditë?
Ai u për­gji­gj:
Nuk kam përgatitur shumë na­maz, agjërim e lëmoshë, mirëpo unë e dua Allahun dhe Dërguarin e tij.

Pejgamberi, lavdia dhe paqja qofshin mbi , tha:
Ti do jesh me atë e do.”
Buhariu.