Home » Feja Islame

Etiketë: Feja Islame

DHJETË ILAÇET E TRUPIT DHE SHPIRTIT

1. Rrezet e diellit.
2. Pirja e ujit.

3. Gjumi i mjaftueshëm.
4. Ajri i pastër.
5. ecurit.
6. Ushqimi i shëndetshëm.
7. Kurani Fisnik .. ai është ushqim për shpirtin, s’ka jetë për shpirtin pa .
8. Mjalti.
9. Fara e zezë (Habetu Seuda).
10. Mendimi i mirë dhe largimi nga menduarit e keq dhe lig.
Reklama

PËR KËTË ARSYE E KA MARRË EMRIN DYNJA!

Ka mundësi banosh pallat, mirëpo jetën ta kesh ngushtë!
Ka mundësi jetosh një kasolle, mirëpo Allahu gjoksin ta zgjeron!

Ka mundësi kesh shokë, po prapë jesh i vetmuar!
Ka mundësi jesh i vetmuar, mirëpo përreth kesh shokë!
Ka raste kur shokët therin pas shpine.
Ka raste kur armiku ta shpëton jetën.
Ka mundësi shohësh se pasanikët kërkojnë ryshfet!
Dhe ka mundësi shohësh se si varfrit japin lëmoshë!
Për këtë arsye e ka marrë emrin DYNJA!!

Bamirësia yte dhe sjellja yte e mirë nuk harrohen. Mos ndjej keqardhje
për momentet ku to e bëre dikë lumtur, edhe nëse nuk e ka
merituar!
Bëhu diçka e bukur jetën e atyre njohin dhe atyre nuk njohin!
Neve na mjafton fakti se kemi Zot, i Cili, na shpërblen për çdo mirë me mirë!!
Nga arabishtja: Irfan JAHIU

TENTO TA KESH AFËR NJË NJERI TË TILLË!!

Gjëja e bukur jetë.. kesh afër një njeri lexon pa shkronja!
kupton pa mos fol!

donë pa interes!
jep pa mos kërkuar gjë!
kupton pa sqarim!
E ndjen dhembjen tënde pa mos i parë lotët e tua!
E ndjen mërzinë tende nga zëri jot!
Dridhet nga frika për ty!
Nuk flenë para se sigurohet për ty!
Dhe nga gjitha këto, ajo kryesorja..
Jeta nuk i duket e bukur përveç se me ty!!
Nga arabishtja: Irfan JAHIU

KOHËRA TË ÇUDITSHME!!

Kohëra çuditshme!!
Prindërit dhe nënat, kujdesem për veshjen dhe ushqimin e fëmijëve, dhe e harrojnë mbjelljen e vlerave dhe moralit!

Kohëra çuditshme!!

Punëtorët nuk janë sinqertë punët e tyre, me pretekst se pagat i
kanë ulëta, dhe harruan se Allahu i bekon furnizim hallall dhe e
shkatërron haramin!
Kohëra çuditshme!!
rinjtë dhe rejat, kalojnë orë tëra ecje nëpër tregje dhe dëfrim, dhe lodhen reqatin e parë namaz!
Kohëra çuditshme!!

rinjtë dhe rejat, dëgjojnë muzikë me gjoks zgjeruar, kurse,
kur e dëgjojnë Kuranin u shtrëngohen gjokset, dhe nuk e kuptojnë se
hallalli nuk përzihet me haram!
Kohëra çuditshme!!
E
blejmë atë e duam dhe e donë epshi me qindra, kurse kur e shohim
kutinë e lëmoshës, hulumtojmë mos po gjejmë ndonjë pare hekurit, e ta
hedhim kuti, dhe krenohemi me atë e kemi bërë!
Kohëra çuditshme!!

E kurdisim alarmin mos vonohemi për punë dhe e harrojmë
takimin me Allahun namazin e sabahut, dhe gjithë e dimi se ka mundësi
ta programojmë alarmin, edhe për namazin, po edhe për punë!
Kohëra çuditshme!!

E shajmë njëri-tjetrin, dhe flasim për nderin e krijesave Allahut,
dhe harrojmë se i kemi melekët me veti i shënojnë veprat!
Kohëra çuditshme!!

Burrat i shohin gratë dhe vajzat e tyre, se si vishen dhe i shfaqin
bukuritë e tyre, dhe nuk xhelozojnë, dhe nuk mërziten fare, me pretekst
se ata janë kuptueshëm dhe civilizuar!!

PSE ALLAHU NUK DONË QË GRUAJA TË PIKËLLOHET!!

Allahu thotë: “Kjo është e përshtatshme ato gëzohen, mos pikëllohen”. Ahzab 51
Allahu thotë: “Njëe thirri nga poshtë: “Mos u pikëllo”. Merjem 24.

Allahu thotë: “pa pasur frikë dhe as dëshpërim”. Kasas 7.
Allahu thotë: “ ajo gëzohej dhe mos pikëllohej ”. Taha 40.
Këto ajete na qartësojnë se pikëllimi i gruas është i rëndë, dhe dhembjet e saj janë rënda, s’mundet zemra t’i përballon!
Pra, silluni butë me gratë! Ajo kur pikëllohet, i thyhet zemra!
Sillu butë me ! Mos ia the zemrën me fjalë!
Mos e prek zemrën e saj duke u tall me !
Afroju kah Allahu me bamirësi ndaj saj!
Respektoje, nderoje dhe mos ia pikëllo zemrën!!
I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi , na porositi dhe tha: “Silluni mirë me gratë e juaja”.

5 Arsyet që muslimani duhet ta prish agjërimin!

1. Sëmundja, nëse e
dëmton agjëruesin e sëmurë, me këshillimin e mjekut mysliman specialist i
përkushtuar fe, apo nga përvoja e vetë sëmurit (për dëmin
sjell agjërimi), ose nëse agjërimi i zgjat kohën e vuajtjes sëmundjes
sipas mendimit mjekut apo personi tësëmurë.
Allahu xh.sh. ka thënë:
Ndërsa kush është i sëmurë ose
udhëtim (le agjërojë) aq ditë nga ditët e tjera. Allahu juve ju
dëshiron lehtësim e nuk ju dëshiron vështirësi”.
 (El-Bekare, 185).
Pastaj ato ditë i bën kaza, vonë.

2. Udhëtimi i ligjshëm
me cilin ndërlidhen rreguIlat. Ky është udhëtimi përfshin nijetin
(vendosjen) dhe synimin e një vendi ndodhet largësi 81 kilometra e
shumë, dhe arsyetimi vlen derisa kthehet vendin e vet, me
kusht vendin e caktuar qëndrojë pak se 15 ditë, atij i
lejohet hajë Ramazan. Nëse gjatë udhëtimit agjërimi e dëmton shumë
agjëruesin, agjërimi urrehet, po rast se nuk e dëmton fare, atëherë
është mirë agjërohet gjatë udhëtimit.
Allahu xh.sh. ka thënë:

E ata i rëndon ai ( nuk
mund agjërojnë),janë obliguar për kompensim, ushqim (njëditor) i
një varfri, e ai , nga vullneti,jep tepër, kjo është edhe
mirë për . Mirëpo agjëroni është mirë për ju, nëse e dini”
. (El- Bekare, 184).

Xhabiri r.a. ka thënë: “Pejgamberi
alejhi selam ishte një udhëtim dhe ndërkohë vërejti një grumbull
(njerëzish) dhe një njeri cilit i bënin hije. Pejgamberi alejhi selam
pyeti se ç’bëhej. Ata i thanë: “Njeri agjërueshëm”, e Pejgamberi alejhi
selam tha: ”Nuk është nga punët e mira agjërimi udhëtim “Mutefikun
Alejhi. Pastaj i bën kaza ditë tjera.

3. Shtatzënia dhe
gjidhënia. Gratë shtatzëna ose gjidhënëse, edhe nëse janë me pagesë
(‘mëndeshë’, nuk është nënë e fëmijës), nëse frikësohen për veten ose
për fëmijët e tyre, lejohen mos agjërojnë. Ky mosagjërim për gruan
këtë gjendje, është me arsye, për shkak kujdesit ndaj fëmijës,
ndaj shëndetit dhe ushqimit tij. vonë do t’i bëjë kaza ato ditë
mbetura, ditë tjera…

4. Pleqëria dhe sëmundja e vazhdueshme.
Nëse njeriu është i moshuar dhe për agjërimi është i rëndë, saqë nuk
mund ta përballojë, i lejohet mosagjërimi. Nëse vonë ka mundësi
agjërojë, e bën kaza Ramazanin, e nëse jo, atëherë obligohet me fidje –
(ushqim një ditor), i jepet një varfri, për secilën ditë nuk e
ka agjëruar. Po nëse ai është i varfër, atëherë nuk ka kurrfarë
obligimi, derisa jetë i varfër. Allahu xh.sh. thotë:
E ata i rëndon ai (agjërimi), obligohen për kompe- nsim, ushqim (një ditor) i një varfri…”. (El-Bekare, 184)

Ibn Abasi për ajetin e sipërshënuar ka
thënë: “Ky ajet nuk është i anuluar, por ka bëjë me plakun dhe plaken
nuk kanë mundësi agjërojnë, dhe ata për çdo ditë duhet
ushqejnë nga një varfër, Transmetojnë Ebu Davudi dhe Buhariu,
tefsir. Ky transmetim vjen edhe nga Aliu, i biri i Ebi Talibit, nga Ibni
Abasi, Ibni Umeri, etj. Fethul kadir 2/83.

Njëherësh ky ajet ka bëjë edhe me sëmurin nga një sëmundje (e pashërueshme) për shërimin e cilës nuk ka shpresë.
Ibn Abasi r.a., lidhje me ajetin e
lartpërmendur, gjithashtu ka thënë: ”Nuk i lejohet këtë rast
mosagjërimi dhe fidja, përveçse atij nuk mund ta përballojë agjërimin
ose sëmurit nuk ka shërim”. Transmeton En-Nesaiu.
Thabit el-Benanij ka thënë: “Enes bin
Maliku r.a. u plak pa pasur mundësi agjëronte, prandaj nuk
agjëronte dhe e jepte fidjen”. Transmetojnë Abdurr-Rrezaku, Buhariu, e
nxori et-Tabaraniu.
Seid bin Xhubejr lexonte ajetin e
lartpërmendur kuranor dhe thoshte: “Këtu është fjala për plakun dhe
plaken e mbet- ur, cilët nuk kanë mundësi agjërimi, po detyrohen
ushq- ejnë nga një varfër për çdo ditë. E nëse nuk kanë mundësi,
atëherë nuk ka asnjë obligim për ta”.
Ikrimeh bin Amar ka thënë: “E pyeta
Tavusin për nënën time, e cila ishte me diabet-sëmundje nga e cila
njeriu pi ujë shumë e nuk mund shuajë etjen, dhe nuk kishte mundësi
agjëronte Ramazanin. Ai tha: Le ushqejë për çdo ditë nga një
varfër me nga dy mudde (njësi matjeje). I thashë: Me çfarë muddel Ai tha
me atë vendit tënd”. (Autori Abdu- rrrezaku). Musanif
Abdurr-Rrezak.
Fidja është ushqyerit e një varfri
me ushqim lejuar, dy shujta (vakte) ditore, i mjaftojnë varfrit
për t’u ngopur, ose gjysmë sa’a (njësi – enë për matje: 1.665 gr.)
grurë apo miell, ose një sa’a hurma, elb, ose sa vlera e tyre.
E nëse shërohet i sëmuri, i cili, për
shkak se kishte mend- uar se sëmundja e tij ishte e pashërueshme, kishte
paguar fidjen për secilën ditë paagjëruar, ai obligohet bëjë kaza
ato ditë nuk ka agjëruar, për shkak se është krijuar mundësia për
agjërim. Allahu xh.sh. ka thënë: “Ndërsa kush është i sëmurë ose
udhëtim (le agjërojë) aq ditë nga ditët e tjera” (I sëmuri pas
shërimit, e udhëtari pas kthimit shtë- pi). Zoti e di miri.

5. Uria dhe etja e
tepërt. Nëse agjëruesi frikësohet prej shkatërrimit ose humbjes
mendjes nga uria dhe etja e madhe, për shkak se agjëron pa ngrënë syfyr,
ose punon ndonjë punë vështirë e rëndë, – këtij agjëruesi i
lejohet ngrëna (mosagjërimi) për shkak detyrimit, është frika nga
shkatërrimi i vetvetes.
Allahu xh.sh. lidhje me atë , nga uria, detyrohet hajë mish shtazës ngordhur ose derrit, thotë:
E kush shtrëngohet ( hajë nga këto), pa
pasur qëllim shijen dhe pa e tepruar, (sa për mbajtur shpirtin) –
për nuk është mëkat. Vërtet, Allahu fal, është Mëshi- rues”.
(El-Bekare: 173)
Ato ditë ka prishur ose nuk i ka agjëruar, duhet t’i agjërojë pas Ramazanit.

SHKEPUTUR NGA LIBRI “DISPOZITAT E AGJERIMIT”

DOBITË E LËMOSHËS?

1- Lëmosha i hap dyert e Xhenetit.

2- Lëmosha është e mira ndër veprat e mira dhe lëmosha e mirë është ushqimi i varfërve.

3- Lëmosha i bën hije pronarit saj Ditën e Kiametit dhe e liron nga zjarri i Xhehenemit.

4- Lëmosha e fikën zemërimin e Allahut.

5- Lëmosha është ajo e mira i dhurohet vdekurit dhe i bën shumti dobi.

6- Lëmosha është pastrim për pasurinë dhe pastrim për shpirtin dhe shkak i shtimit shpërblimeve.

7- Lëmosha është shkak për mbjelljen e lumturisë dhe ndriçimit fytyrës Ditën e Kiametit.

8- Lëmosha pronarin e saj e siguron dhe e mbron nga frika e Ditës Kiametit.

9- Lëmosha i shlyen mëkatet dhe i falen gjynahet.

10- Lëmosha është nga përgëzueset e përfundimit mirë dhe shkak për lutjen e melekëve.

11- Ai e jep lëmoshën është nga njerëzit e zgjedhur dhe për dhënien e saj shpërblehen gjithë marin pjesë .

12- Ai e jep i janë premtuar mirësi shumta dhe shpërblime mëdha dynja dhe ahiret.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Aty ku mungon edukimi i shëndoshë moral i gjinisë femërore

10385508_296958737137957_2196619000974217851_n Aty ku mungon edukimi i shëndoshë moral i gjinisë femërore

“Plotësisht është e qartë se shoqëritë ku mungon edukimi i
shëndoshë moral i gjinisë femërore, mjerisht çdo ditë, nga ora orë,
apo thuaja çdo çast, dëgjojmë dhe jemi dëshmitare rrëfimeve tmerrshme përdhunime dhe abuzime ndryshme seksuale ndaj femrave.”


All-llahu i Madhërishëm Kur’anin Fisnik thotë: “O ti Pejgamber,
thuaju grave tua, bijave tua dhe grave besimtarëve le venë shamitë
(mbulojë) e veta mbi trupin e tyre, pse kjo është afër ato
njihen (se nuk janë rrugaçe) e mos ofendohen. All-llahu fal gabimet e
kaluara, Ai është Mëshirues.” (El-Ahzabë, 59)

Është një fjal e urtë popullore: Ajo bën dallimin mes njeriut dhe kafshës është veshja!
Mbulesa islame (hixhabi) – duke u nisur nga ajo se është mbulojë për
femrën, automatikisht vihet mbrojtje femrës nga shqetësimet dhe
njëherit paraqet edhe shenjë identifikimi kulturës islame, qoftë kjo
vendet islame apo ato joislame.

Mbulohu oj motër e dashur, respektoje ligjin e përsosur All-llahut Madhërishëm sepse është mirë për ty.

Burimi: Dr. Kosovare Kelmendi

Lumturia dhe vuajtja

Imam Ibën Kajimi, rahimehull-llah, thotë: “Nëse zgjohet
njeriu dhe ngryset duke mos patur synim tjetër përpos
Allahut, Allahu do marrë përsipër gjitha nevojat dhe
brengat e tij, e do t’i zbrazet zemra vetëm Atë ta dojë,
kurse gjuha vetëm Atë ta përmendi, kurse gjymtyrët vetëm
Atë ta respektojnë. Nëse gdhin dhe ngryset duke patur
synim vetin dynjanë, Allahu ia le brengat, vështirësitë,
vuajtjet dhe e le vetëm. Zemra e këtij njeriu angazhohet
me dashurinë ndaj krijesave tjera dhe nuk ka vend për
dashurinë ndaj Allahut, gjuha e tij është e angazhuar me
përmendjen e tjerëve dhe nuk ka kohë për ta përmendur
Allahun, gjymtyrët i lodhen duke u shërbyer njerëzve dhe
nuk ka mundësi ta respektojnë Allahun. Ai lodhet dhe
rraskapitet sikurse kafshët e egra, duke u shërbyer tjerëve,
sikurse caliku i farkëtarit, e fryn barkun e vet dhe i mbush
brinjët për t’i sjellë dobi tjerëve. Çdo njeri braktis
adhurimin e Allahut, respektin e Tij dhe dashurinë ndaj
Tij sprovohet me adhurimin, respektin dhe dashurinë e
krijesave. Allahu, tebareke ve teala, thotë: “Kush mbyll sytë
para këshillave Zotit, atij ia shoqërojmë një djall, nuk
i ndahet kurrë”. (Zuhruf: 36).
 

Burimi:
Sabahudin
Selimi