Home » Ekonomia

Etiketë: Ekonomia

Çka eshte likuiditeti dhe me çka matet ?

Likuiditeti i referohet shpejtesise dhe lehtesise me te cilen nje asset mund te shendrohet ne kesh. Assetet me likuiditet me te larte jane ato qe mund te shiten shpejte, pa humbje te madhe te vleres se tyre, ndersa assetet jolikuide jane ato qe nuk mund te shiten shpejte, pa humbje te madhe te vleres se tyre pra pa ulje te qmimit te tyre. Pra likuiditeti i ka dy dimenzione: lehtesine e konvertimit dhe humbjen e vleres. Mjetet kurente (xhiruese) jane relativisht likuide, ndersa mjetet fikse jane relativisht jolikuide.

Çka eshte Bilanci i Gjendjes dhe çka regjistrohet ne te ?
 Bilanci i gjendjes paraqet nje pasqyre financiare qe tregon vleren kontabel te firmes ne daten e perpilimit, ajo paraqet strukturen e asseteve, detyrimeve dhe kapitalit aksionar te korporatave ne daten e perpilimin. Ne anen e majt te Bilancit te Gjendjes rregjistrohen assetet e korporates (ato klasifikohen ne kurente dhe fixe), burimet e mjeteve (detyrimet e korporates klasifikohen ne kurente dhe afatgjata) dhe kapitali aksionar (diferenca midis asseteve dhe detyrimeve). Ekuacioni bazik i bilancit te gjendjes eshte: Assetet = Detyrimet e korporates + Kapitali Aksionar.

Çfarë mundesi ka bleresi i opcionit ?

Opcioni paraqet nje kontrate qe i jep bleresit te tij te drejten(mundesine) per te shitur (put option) ose blere (call option) nje asset me qmim te caktuar (fixed price) ne nje periudhe te caktuar, ne daten e caktuar ose me heret se ajo date. Opcionet i japin pronarit te tyre vetem te drejten, por jo edhe obligimin.

Me çfarë rreziqesh ballafaqohet korporata gjate investimit ?

Me çfarë rreziqesh ballafaqohet korporata gjate investimit ?

Korporata gjate investimeve ballafaqohet me keto rreziqe: Rreziku i normes se kamates (fluktimet e normave te kamates), Rreziku i tregut (fluktimet ne treg), Rreziku i inflacionit (humbja e fuqise blerese te parase), Rreziku i afarizmit ( rreziku nga investimi ne nje biznes te caktuar, p.sh ne nje dege te bujqesise, etj) Rreziku financiare (rreziku I lidhur me perdorimin e borxhit), Rreziku jashtbilancor (humbje qe nuk reflektohet ne B.Gj.).

Pse themi se ekziston ndarje e pronësisë nga menaxhmenti ?

Ndarja e pronesise (aksionareve) nga menaxhmenit eshte e domosdoshme sepse korporatat kane me qindra aksionare dhe eshte e pamundur qe te gjithe te marrin pjese ne manxhim. Kjo ndarje mundeson qe korporata te punesoj menaxher profesionist, mirpo gjithashtu kjo ndarje paraqet rrezik kur interesat e menaxhereve dhe pronareve (aksionareve) ndryshojne. Gjithashtu kjo ndarje i jep korporatave permanence (ato behen imortale) sepse korporata mbijeton edhe kur menaxheret dalin nga puna per aryse te ndryshme.

Çka eshte pronësia e vetme dhe partneriteti ?

Çka eshte pronësia e vetme dhe partneriteti ?

Pronesia e vetme eshte nje biznes ku pronare eshte vetem nje person, dhe paraqet formen me te thjeshte te hapjes se nje biznesi. Pronari i ketij biznesi e mban tere profitin dhe kjo paraqet anen pozitive, ndersa ana negative eshte qe pronari ka pergjegjesi te pakufizuara ndaj borxheve te biznesit. Jetezgjatja e ketij lloj biznesi varet nga vet zgjatja e jetes se pronarit.

Partneriteti eshte i ngjajshem me pronesine e vetme, perveq se aty jane pronare dy ose me shume persona. Te gjithe partneret e ndajne fitimin dhe humbjen, dhe te gjithe kane pergjegjesi te pakufizuar ndaj borxheve te firmes. Jetezgjatja e ketij lloj biznesi varet nga vet pronaret, nese njeri vdes edhe firma mbyllet. te gjitha te ardhurat taksohen si te ardhura personale per partneret.

qka eshte Pronesia ,Cka eshte Pronesia ,ceshte Pronesia,cfare eshte Pronesia ,qeshte Pronesia,definicioni Pronesia, perkufizimi Pronesia ,shpjegimi Pronesia,qka kuptojm me Pronesi, qka nenkuptojm me Pronesia,nenkuptimi Pronesia,kuptimi i fjales Pronesi

Organizatat ekonomike

Organizatat ekonomike – burimet shoqërore rëndësishme dhe shumtë numër janë organizatat
ekonomike. 

Organizatat ekonomike janë subjekt drejtës ekonomike, detyra ekskluzive e cilave është kryej
veprimtari ekonomike. 

Organizatat ekonomike janë: ndërrmarjet ekonomike dhe kooperativat

Lexo më shumë: kooperativat

Çka është deflacioni ?

Çka është deflacioni ?

Deflacioni është një gjendje ku kemi sasi pamjaftueshme masës monetare qarkullim.

Kjo sasi e pamjaftueshme e masës monetare shkakton uljen e çmimit dhe sasi mëdha prodhimi.

qka eshte deflacioni,cka eshte deflacioni,ceshte deflacioni,perkufizimi,cfare eshte eshte deflacioni,definicioni i deflacionit