Home » Gramatikë

Gramatika, letërsia dhe gjuha shqipe

Alfabetet
origjinale shqiptare

Alfabeti
i Naum Veqilharxhit

Bashkëtingëlloret
e gjuhës shqipe 

Çfarë është folja
Cilat
janë llojet e fjalive sipas kuptimit të tyre shprehës
Cilat janë mbaresat shquese për emrat e
gjinisë mashkullore
Cilat janë pjesë pandryshueshme
ligjëratës
Cilat janë tri degët e mëdha të gramatikës
Cilat kategori gramatikore ka emri
Cilën mbaresë shquese marrin emrat e
gjinisë femërore
Cilët emra bëjnë pjesë në lakimin e dytë
Cilët janë llojet e përemrave
Cilët janë përemrat pyetës
Cilët janë përemrat vetor
Cilin alfabet përdorë gjuha shqipe
Çka është pasthirrma
Çka është përemri
Dëshmitë e lashta shkronjave shqipe
u pranuan në Kongresin e Manastirit Gjuha
dhe rëndësia e saj

Dialektet e gjuhës shqipe
Dialektet e gjuhës shqipe
Diftongjet dhe grupet e zanoreve
Dokumenti i dytë i shkruar në gjuhën shqipe
Dokumenti i parë i shkruar gjuhën
shqipe
Dorëshkrimi i Teodor Shkodranit (1210)
Emrat abstraktë
Emrat e numërueshëm dhe të panumërueshëm
Emrat e numrit njejës dhe emrat e numrit shumës
Emrat e përgjithshëm dhe të përveçëm
Emrat frymorë dhe jofrymorë

ch_client = “raptoscop”;
ch_width = 468;
ch_height = 90;
ch_type = “mpu”;
ch_sid = “Hot”;
ch_color_site_link = “0000AB”;
ch_color_title = “0000AB”;
ch_color_border = “FFFFFF”;
ch_color_text = “000000”;
ch_color_bg = “FFFFFF”;

Emrat konkret
Emrat konkretë dhe abstraktë
Emrat përmbledhës dhe të lëndës
Emri
Emri (i përveçëm dhe i përgjithshëm)
Emri
i përgjithshëm dhe emri i përveçëm

Fillimet e shkrimit të gjuhës shqipe
Fjalët e parme dhe jo të parme
Fjalët e përbëra
Fjalët e përbëra ose kompozitat
Fjalët kryesore të një fjalie
Fjalët si këto: faleminderit, lamtumirë,
mirëmëngjesi, tungjatjeta, udha e mbarë, tung etj. në gramatikë janë
Fjalët: muaj, lexues, fyell, diell kanë nga dy zanore shkruara njëra pas
tjetrës në përbërjen e tyre. Si quhen këto grupe zanoresh: -ua, -ue, -ye. -ie
Fjalia dëftore
Fjalia dëshirore
Fjalia
Fjalia e përbërë
Fjalia e përbërë me pjesë nënrenditëse
rrjedhimore
Fjalia e përbërë me pjesë nënrenditura
ftilluese
Fjalia e përbërë me pjesë nënrenditura
kohore
Fjalia e përbërë me pjesë nënrenditura
krahasore
Fjalia e përbërë me pjesë nënrenditura
kushtore
Fjalia e përbërë me pjesë nënrenditura
lejore
Fjalia e përbërë me pjesë nënrenditura
mënyrore
Fjalia e përbërë me pjesë nënrenditura
përcaktore
Fjalia e përbërë me pjesë nënrenditura
qëllimore 
Fjalia e përbërë me pjesë nënrenditura
sasiore
Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura shkakore
Fjalia e përbërë me pjesë nënrenditura
vendore
Fjalia e thjeshtë dhe fjalia e përbërë
Fjalia habitore
Fjalia nxitëse
Fjalia pyetëse
Fjalitë e përbëra me bashkërenditje
Fjalitë e përbëra me bashkërenditje kundërshtuese
Fjalitë e përbëra me bashkërenditje përmbyllëse
Fjalitë e përbëra me bashkërenditje shtuese
Fjalitë e përbëra me bashkërenditje
veçuese
Fjalitë e përbëra me nënrenditje
Folja
Folja
Folja këpujore
Foljet e parregullta
Foljet e rregullta
Forma veta dhe numri i foljes
Forma, fjala, tema dhe mbaresa e fjalës
Format e fjalisë
Format e pashtjelluara të foljes
Gjinia asjanëse e emrit
Gjinia dhe trajta e emrit
Gjinia e emrit
Gjuha Shqipe
Gjuha shqipe dhe dialektet
Gjuha shqipe dhe dialektet e saj

Gjuha shqipe në rrezik
Gjymtyrët e dyta ose plotësit e fjalisë
Gjymtyrët kryesorë të fjalisë
Homonimet
Intonacioni
Kallëzuesi
Kallëzuesori
Kallëzuesori i kundrinorit të drejtë
Kategoritë gramatikore të emrit
Kategoritë gramatikore të foljes
Kongresi i Manastirit
Kryefjala
Kundrinori
Kundrinori i drejtë
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë 
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Lakimi i dytë i emrit- numri njëjës
Lakimi i dytë i emrit- numri shumës
Lakimi i emrit
Lakimi i mbiemrit – gjinia
mashkullore-numri njëjës
Lakimi i mbiemrit-gjinia femërore-numri
njëjës
Lakimi i mbiemrit-gjinia femërore-numri
shumës
Lakimi i mbiemrit-gjinia mashkullore-numri
shumës
Lakimi i parë i emrit – numri shumës
Lakimi i parë i emrit numri njëjës
Lakimi i tretë i emrit- numri shumës
Lakimi i tretë i emrit-numri njëjës
Leksikologjia
Leksiku dhe fusha leksikore
Lidhëza
Lidhëzat bashkërenditëse
Lidhëzat
ftilluese

Lidhëzat kohore
 Lidhëzat krahasore
Lidhëzat kundërshtuese
Lidhëzat kushtore
Lidhëzat lejore
Lidhëzat mënyrore
Lidhëzat nënrenditëse
Lidhëzat përmbyllëse
Lidhëzat qëllimore
Lidhëzat
rrjedhimore

Lidhëzat shkakore
Lidhëzat shtuese
Lidhëzat veçuese
Lidhëzat vendore
Ligjërata e drejtë
Ligjërata e zhdrejtë
Llojet e emrit
Llojet e foljes
Llojet e kallëzuesit
Llojet e kundrinorit
Llojet e ndajfoljes
Llojet e përcaktorit
Llojet kryesore të gjinisë dramatike 
Mbiemra të nyjshëm
Mbiemra të panyjshëm
Mbiemrat
Mbiemrat e nyjshëm
Mbiemrat e panyjshëm
Mbiemri
Mbiemri(i nyjshëm dhe i panyjshëm)
Me çka shprehet kryefjala
Me çka shprehet kundrinori i zhdrejtë me parafjalë
Me çka shprehet kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Me se shprehet kundrinori i drejtë
Mënyrat e foljes
Mënyrat e pashtjelluara të foljeve
Morfologjia
Ndajfolja

Ndajfolja e kohës
Ndajfolja e mënyrës
Ndajfolja e vendit
Ndajshtimi
Ndaljfolja e sasisë
Në cilat raste duhet shkruar me shkronjë të madhe
Në cilin vit u bë unifikimi (standardizimi) i gjuhës letrare shqipe dhe ku
Në gjuhën shqipe folja ka gjashtë mënyra. Cilat janë ato
Numërorët
Numërori
Numri dhe rasat e emrit
Numri i emrave(numri njejës dhe numri shumës)
Onomatopetë 
Origjina e gjuhës shqipe
Parafjala
Parafjala, llojet dhe shembuj 
Parashtesat
Pasthirrma
Pasthirrmat
Përbërësit kryesorë të fjalisë
Përcaktori
Përemrat dëftorë
Përemrat lidhorë
Përemrat pyetës
Përemri dëftor
Përemri i pacaktuar
Përemri lidhor
Përemri pronor
Përemri pronor
Përemri pyetës
Përemri vetor
Përemri vetvetor
Përhapja e gjuhës shqipe
Pjesët e ligjëratës
Pjesët e ndryshueshme të ligjëratës
Pjesët e pandryshueshme dhe të ndryshueshme të fjalisë
Pjesëza
Pjesëza, llojet e saj dhe shembuj
Pjesëzat
Prapashtesat
Radiodrama 
Rasa emërore
Rasat e emrit
Romani 
Rrethanori 
Rrethanori
Rrethanori i kohës
Rrethanori i mënyrës 
Rrethanori i qëllimit
Rrethanori i sasisë
Rrethanori i shkakut
Rrethanori i vendit
Rrokja 
Sa bashkëtingëllore dyshe ka alfabeti ynë
dhe cilat janë ato
Sa dialekte ka gjuha jonë dhe cilat janë
ato
Sa rasa ka emri gjuhën shqipe dhe cilat
janë ato
Sa shkronja ka alfabeti ynë
Sa zanore ka gjuha shqipe dhe cilat janë
ato
Shenjat
Shenjat
e pikësimit

Shkallët e mbiemrave
Shkallët
e mbiemrit

Shkallët e ndajfoljes
Shkronjat e gjuhës shqipe
Shqipja standarde
Shqipja,
gjuha që lindi gjuhët indo-evropiane

Si
formohet mbiemri
Si ndahen mbiemrat
Si ndahet gramatika e gjuhës shqipe?
Sinjalet
Sinonimet
Sintaksa
Studimet për gjuhën shqipe
Theksi
Theksi i fjalisë
Trajta e shquar dhe e pashquar e emrit
Treguesit
Tri kohët themelore të foljeve
Veçori tipologjike shqipes sotme
standarde
Vjetërsia
e gjuhës shqipe

Zanoret
e gjuhës shqipe

Zgjedhimi i foljes

 gramatike e gjuhes shqipe,gramatike shqip,gramatika shqip,gramatike gjuhe shqipe

Reklama