Home » Glossary » Tjera

Tjera

TJERA: Trajtë e shumësit gjinisë femërore përemrit pacaktuar.
a. Si fjalë ndërmjetme: ndër tjera. Me fjalë tjera.

Reklama