Home » Glossary » T’i

T’i

Shënim: Është shënuar mënyrë elektronike si element i veçantë
gjuhësore ato raste kur kjo fjalëz ndahet me apostrof. Kjo fjalëz mund t’i ketë dy funksione: 1. Si trajtë e shkurtër e përemrit vetor vetës dytë njëjës TI rasën dhanore e kallëzore, si p. sh. t’i dërgoj librat? dhe mund zbërthehet : t’ është fakt: ( kujt? Ty, ) + i fakt janë ATA /librat/ (ata, i , pra librat) rasën kallëzore; Dhe 2. si pjesëzës e lidhores ato raste kur bashkohet me trajtën e shkurtër përemrit ata/ ato/ i kallëzore shumës, si p. sh. T’i dërgoj librat? T’ia dërgoj librin (librat). T’ju dërgoj një libër (libra)? T’jua dërgoj librin (librat)? T’u dërgoj një libër (libra) ? T’ua dërgoj librin (librat) ?

Reklama