Home » Glossary » Thënë

Thënë

HËNË Pjesore e foljes THEM.
THËNË <i>f.1. Fjalë; diçka është thënë ose është folur. Sipas thënave. Nga thënat.
mirë puna se e thëna. fj. u. Nga e thëna bërë është mes një det i tërë. fj.u.
2. vjet. Diçka , sipas paragjykimeve e besimeve kota, do ndodhë patjetër dhe s’mund kthehet, s’mund ndryshojë, sepse gjoja është përcaktuar nga një fuqi e mbinatyrshme; fat. Kështu e kish thënën.
* S’është e thënë…(që…)
a) s’do thotë s’është e domosdoshme …;
b) s’unjë herë, paktën!, s’ka për t’u bërë kurrë!
THËNË <i>as.Veprim sipas kuptimeve foljeve THEM, THUHET.
* Me thënë e me bërë (një thënë e një bërë) shih te BËRË, ~T().
S’është me thënë, por me dhënë shih te DHËNË,~T ().

Reklama