Home » Glossary » Sëmundja

Sëmundja

Sëmundja është çrregullim i funksioneve trupore, kongenitive, sociale ose shpirtërore, i cili e pengon subjektiv kondicionin dhe mirëqenien dhe ndikon negativ qenie gjallë. Sëmundja mund shikohet si gjendje me procese çrregulluara biologjike, cilat dërgojnë te çrregullimet e funksionit dhe ndërtimit organizmit.

Reklama