Home » Glossary »

Përdoret me një emër rasën kallëzore për të  treguar:

1. Vendin ku ndodhet dikush a diçka, ku bëhet një
veprim. qendër ( mes, anë). shtëpi
( shkollë, rrugë, fushë). qytet (
fshat, malësi). rrjedhën e poshtme lumit.
veri qytetit. faqe ( ballë, kraharor).
I plagosur dorë ( këmbë).
2. Vendin drejt cilit lëviz dikush a diçka ose
vendin ku futet a mbyllet diçka. Shkoj Durrës. U
ngjitën majë ( mal). E mbylli arkë (
dollap). E shtiu (e futi, e kyçi) sirtar.
3. Një send a frymor, me cilin ndeshemi a
takohemi gjatë lëvizjes, kërkimit etj. Ndeshi një
gur ( pengesa, vështirësi). Rashë gjurmë.
4. Një send, nëpërmjet cilit kalon diçka a bëhet
një veprim. Shkoj perin gjilpërë. Shoh
teleskop. E pa vrimën e çelësit. Foli
telefon. E dëgjoi radio.
5. Një send, veprimit cilit i nënshtrohet diçka.
E nxori diell ( dritë). E la ajër ( shi,
dëborë).
6. Gjendje cilën ndodhet dikush a diçka ose
rrethanat, cilat kryhet diçka. shi (
tufan). inat e sipër. zjarrin e punës (e
luftës). Është nevojë. Jeton varfëri. Është
qejf. Është gjumë ( ethe). Jam pritje.
Është dyshim. Është (ka rënë) hall. S’është
vete. Rri gatishmëri. Ra ndeshje me
dikë.
7. Mënyrën se si bëhet diçka. Eci këmbë. Rri
gjunjë. këtë mënyrë.
8. Gjendjen e re tek e cila kalon diçka. E ktheu
gaz ( ujë, lëng). U shndërrua një vend
socialist.
9. Punën, veprimtarinë, grupin a organizatën, ku
përfshihet ose është dikush a diçka. Punon
ndërmarrje. Ishte Brigadën e Parë. Është
një komision. Hyri punë. Shkon shkollë
ndjek mësimet. Hyri parti ( organizatë) u
anëtar i partisë (i organizatës).
10. Diçka merret si bartëse e veprimtarisë
mendore e shpirtërore ose shfaqje ndryshme
kësaj veprimtarie. zemër. mendje.
kujtesë. shpirt.
vullnetin (dëshirën) tonë. I zhytur mendime.
11. Kohën kur kryhet ose brenda cilës kryhet
një punë a një veprim. verë ( dimër). rini
( pleqëri). gdhirë ( ngrysur). vitin
e kaluar. orën dy. tri javë. dy muaj.
12. Qëllimin përse bëhet diçka; për. shenjë
kujtimi (nderimi, miqësie). dobi dikujt a
diçkaje. përgjigje thirrjes. luftë kundër
zakoneve prapanike.
13. Sasinë e njësive nga cilat përbëhet diçka
ose cilat ndahet diçka. Komedi dy akte.
Histori e letërsisë tre vëllime. Pesha tonë.
Gjatësia metra. E ndau tri pjesë.
14. Sendin a dukurinë shërben për
përcaktuar dikë a diçka. sasi ( cilësi).
gjatësi ( gjerësi). numër. I kursyer fjalë. I
fortë matematikë. I diplomuar mjekësi.
Kampion futboll ( shah). Punime pikturë
( skulpturë).
ardhura holla.
15. Marrëdhënie me diçka. marrëveshje (
lidhje, krahasim, grindje, kundërshtim)
me një tjetër. gjak me dikë.
16. Diçka cilën e mbikëqyrim, e kemi nën kujdes
etj.; nën. E ka kujdestari. Është mbikëqyrje.
17. Një ngjarje ku merr pjesë dikush a diçka.
festën tonë. gëzime! urim dolli. një
dasmë ( një fejesë, një vdekje).
18. Ngjyrën e diçkaje ose ngjyrën me cilën ajo
afrohet. ngjyrë trëndafili. E leu bardhë. I
kuq verdhë.
19. Petkun ose sendin me cilin është veshur ose
mbështjellë dikush a diçka. I veshur bardha.
I mbështjellë letër. I paketuar qese. Ishte
vetëm këmishë.
20. Ndër. rinjtë. sëmurët. parët.
mirët.
21. Përdoret me një emër rasën kallëzore, i cili
bën pjesë një tog ka kuptim foljor. Vë
dijeni njoftoj. Vë dyshim dyshoj për diçka. Vë
lidhje lidh. Vë zbatim zbatoj. Vë lojë
tallem me dikë. Lë harresë harroj. Vë plan
planifikoj. Rri pritje pres.
22. Përdoret një varg togjesh me kuptim
ndajfoljor. përgjithësi përgjithësisht. veçanti
veçanërisht. krye. fund. kohë. kulm.
23. Përdoret një varg shprehjesh, luajnë
rolin e parafjalëve. kundërshtim me…
bashkëpunim me… krahasim me… lidhje
me… drejtim të… sajë të… emër të…
bazë të… mes të… Deri në… në…
24. Përdoret për shënuar pikën e mbarimit (
bashkëlidhje me parafjalën «nga») togje
kanë një gjymtyrë përsëritur a përemrat «njëri…
tjetri» dhe tregojnë një shtrirje a një lëvizje
pandërprerë hapësirë dhe kohë ose një
përsëritje veprimit a gjendjes. Nga mali
mal. Nga fshati fshat. Nga dita ditë. Nga
çasti çast. Nga koha kohë. Nga njëri breg
tjetrin. Nga njëri vit tjetrin. Nga njëra ditë
tjetrën.

Reklama