Home » Glossary » Këtij

Këtij

KËTIJ: Nga përemri dëftor KJO rasën dhanore njëjës.

Reklama