Home » Glossary » Është

Është

1. Trajtë e foljes JAM vetën e tretë njëjës kohës tashme
mënyrës dëftore. Del me vlerë dhe funksion: jokal. a. Rroj, jetoj, gjëllij. S’është ka vdekur. b. Ndodhem diku ose duke bërë diçka, gjendem.Është udhëtim po udhëton. c.Kaloj një gjendje, jetoj një gjendje caktuar; kam një veti, një tipar, një aftësi a diçka tjetër një gjendje caktuar; kam arritur një gjendje caktuar (edhe një varg njësish frazeologjike). Është i ri (i zoti, trim). ç. I përkas dikujt, kam lidhje faresnie ose lidhje tjera me , kam bëj me . Është yni. Është i biri (e bija, e ëma). d. vet. veta III. I përket dikujt a diçkaje, është pronë e dikujt a pjesë e diçkaje; lidhet ngushtë
me , i takon. Libri është imi. dh. E kam prejardhjen, vij, rrjedh. Është nga një familje patriotësh. e. duhet bëj diçka, kam për bërë diçka; kam prirjen për bërë diçka, kam dëshirë për , e pranoj a e pëlqej. S’është për punë. ë. vet. veta III. Ndodh, ngjan,bëhet; llon. Kur është mbledhja (ndeshja, shfaqja)? f. vet. veta III. Duhet, do (me një
folje paskajore). Është për vënë re. g. Përdoret me folje përcjellore dhe bashku me jep gjendjen ose vijimin e një veprimi. Është duke punuar po punon. gj. Përdoret si folje ndihmëse për ndërtuar kohët e përbëra foljeve pësore dhe vetvetore. Është
ftohur. * është se…, Ç’është e vërteta (e drejta) fj. ndërm. shih te VËRTET/Ë, A (e).

Reklama