Home » Glossary » Cili

Cili

CILI <i>sh.1. pyet. Përdoret fjali pyetëse për pyetur drejtpërdrejt ose tërthorazi për një frymor a për një send cilin e përfaqëson, zakonisht duke e dalluar nga tjerët janë bashkë me a një lloji me ; kush. Cili është? Cilin takove? Cili pyeti?
Me cilin ishte? Cili prej dyve?
2. pyet. Përdoret pyetjet retorike nënkuptojnë një përgjigje mohuese ose pyetjet retorike nënkuptojnë si përgjigje «kushdo», « gjithë»; kush. E cili e pëlqen atë? E cili nuk e di?
3. pakuf. Përdoret (zakonisht me pjesëzën ja me kuptim dëftor), për dalluar një frymor a një send dhe për ta ndarë atë nga tjerët; kush. Ja cili qenka! Ja cili paska ardhur! Ja cilin kërkoj!
4. pakuf. vjet. Përdoret me kuptim veçues, duke u përsëritur krye fjalive bashkërenditura; dikush … dikush …, kush… kush …
CILI <i>lidhor.Përdoret për lidhur një fjali varur, duke shënuar frymorin a sendin, është përmendur nga një emër fjalinë e mëparshme; .
Reklama