Home » Glossary » Çdo

Çdo

ÇDO <i>pakuf.1. Përdoret përpara një emri numrin njëjës për shënuar secilin frymor a send ose secilën dukuri, janë një natyre dhe merren veçan nga tërësia e tyre; shënon një frymor, një send a një dukuri për treguar tërësinë e tyre pa asnjë përjashtim, duke i përmbledhur gjithë; cilido, çfarëdo. Çdo njeri. Çdo gjë gjithçka. Çdo vështirësi (pengesë…). çdo fushë. çdo kohë. çdo vend kudo. çdo skaj. çdo orë. çdo rast. Për çdo njeri. Për çdo gjë. Për çdo fjalë. Nga çdo ane nga gjitha anët. Nga çdo pikëpamje. Me çdo mënyrë (mjet). Me çdo rrugë. Jashtë çdo rregulli. çdo shkalle (lloji). parë se çdo gjë para gjithash. Pëlhura çdo ngjyre. Përjashton çdo mundësi. Heq çdo shpresë. Ha çdo gjë. Nuk bën mjaltë çdo mizë. fj.u.
2. Përdoret përpara një togu, përbërë nga një numëror dhe një emër, për shënuar secilën nga periudhat e përsëritura kohës ose secilën nga pjesët e hapësirës, cilat kryhet ose ndodh diçka; secila njësi kohe nga një varg njësish përsëritura, cilën ndodh ose kryhet diçka. çdo dy javë. çdo tri orë.
çdo katër vjet. Çdo dy hapa. Çdo pesë metra. Çdo ditë. Çdo vit. Çdo orë. Çdo herë. Çdo javë (muaj). Çdo ditë e shumë.
3. Përdoret me parafjalën «për» përpara një togu përbërë nga një numëror dhe një emër, kur frymorët, sendet a dukuritë shënon ky tog merren si një tërësi me vete, me cilën lidhet diçka a cilës i takon diçka. Për çdo tre veta. Për çdo katër metra. Për çdo dhjetë banorë.
* Për çdo rast për gjitha rrethanat mund paraqiten, për gjitha nevojat mund dalin; sidoqoftë. Me çdo çmim shih te ÇMIM,~I 4. Me çdo kusht shih te KUSHT,~I. Me çdo mënyrë shih te MËNYR/Ë,~A.

Reklama