Home » Glossary » Apo

Apo

APO <i>lidh.1. Përdoret fjalitë pyetëse për kundërvënë dy fjali ose dy pjesë fjalisë, përjashtojnë a zëvendësojnë njëra-tjetrën nga kuptimi dhe kur duhet zgjedhur vetëm një prej tyre. Po apo jo? Sot apo nesër? Dëgjove apo jo?
2. Përdoret fillim një fjalie pyetëse për shprehur dyshim; ndoshta, mos.
Pse nuk erdhi? Apo nuk ka mbaruar punë?
3. Përdoret për lidhur dy fjali, kur moskryerja e veprimit fjalisë parë do sjellë patjetër kryerjen e veprimit fjalinë e dytë pyetëse; ndryshe, përndryshe, rast kundërt. Do vish, apo nisemi pa ty?
4. bised. Ose, a. Mirë apo keq. ara apo uzina.
5. shih A II 3. Këndonte apo s’këndonte.
6. përd. pj. Përdoret fillim një fjalie me kallëzues mohues për ta rrëzuar mohimin dhe për përforcuar pohimin. Apo nuk ishte trim! Apo nuk janë ëmbla! Apo nuk fliste!
7. përd. pj. Përdoret bashku me pjesëzën «jo» për përforcuar një pohim a një mohim. Këndon bukur, apo jo? Nuk vlen fare, apo jo!
Reklama