Home » Glossary » Administratë

Administratë

administratë <i>f.sh. –

  1. Formë e veprimtarisë shtetërore, krahas asaj ligjvënëse e gjyqësore, për ushtruar pushtetin shtetëror nëpërmjet organizimit drejtpërdrejtë funksioneve shtetit e veprimtarisë ekzekutive-urdhërdhënëse; sistemi i organeve shtetërore ose organet ekzekutive-urdhërdhënëse, ushtrojnë pushtetin shtetëror formën e kësaj veprimtarie. <i>Administrata shtetërore. Administrata e re (e vjetër). Administrata qendrore. Organet e administratës shtetit.
  2. Njësi organizative e një sektori ekonomisë ose kulturës; organi drejtues i një njësie tillë, bashku me aparatin përkatës; zyrat e një ndërmarrjeje, kooperative, institucioni ose një shërbimi shtetëror; ndërtesa e këtij organi ose e këtyre zyrave. A<i>dministrata e ndërmarrjes (e kooperativës, e shkollës…). Përgjegjësi i administratës. Punonjësit e administratës. Zyrat e administratës. Kaloj nga administrata prodhim.
  3. <i>përmb. Tërësia e nëpunësve, veprojnë aparatin shtetëror ose një njësi organizative shtetërore. <i>Administrata e fabrikës (e institutit). Shkurtoj administratën.
  4. Grupi ushtron pushtetin politik dhe ekzekutiv një vend borgjez; nëpunësit e aparatit shtetëror ose një sipërmarrjeje kapitaliste një vend borgjez. <i>Administratë e kalbur. Administrata e sipërmarrjes.
  5. Organet ushtrojnë pushtetin një krahinë ose një vend pushtuar dhe veprimtaria e tyre. <i>Administrata ushtarake (koloniale). Administrata e pushtimit.
Reklama