Home » Paralajmërohen bizneset që shkelin afatet e kontratave kur fitojnë tenderin

Paralajmërohen bizneset që shkelin afatet e kontratave kur fitojnë tenderin

Agjencia e Prokurimit Publik, Drejtoria Juridike dhe e Verifikimit , përmes një njoftimi fundit i ka bërë thirrje gjithë operatorëve kontraktues respektojnë afatin 60 ditor për nënshkrirnin e kontratës, pas shpalljes fituesit një procedurë prokurimi.

Sipas APP, bizneset e kanë detyrim parashikuar nenin 21, pika 3 VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Per miratimin e rregullave prokurimit publik” ndryshuar, ku përcaktohet se:

“Autoriteti kontraktor do ftojë operatorin ekonomik shpallur fitues lidhë kontratën menjëhere pas publikimit njoftitnit fituesit, por çdo rast jo vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë nga data e këtij publikimi. Operatari ekonomik i shpallur fitues është i detyruar t’i përgjigjet kërkesës autoritetit kontraktor për lidhjen e kontratës brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes kërkesës”.

tej, APP sqaron se, afati 60 ditor është i vlefshëm, vetëm për autoritetet kontraktore dhe jo për operatorët ekonomikë.

çdo rast, operatori ekonomik i shpallur fitues, është i detyruar t’i përgjigjet kërkesës autoritetit kontraktor për lidhjen e kontratës brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes kerkeses.

rast se, operatori ekonomik nuk paraqitet brenda afatit 5 ditor njoftimit për nënshkrimin e kontratës, autoritetet kontraktore, mund veprojnë sipas parashikimeve nenit 58 LPP, pika 5, me operatorin vijues listën e ofertave përzgjedhura, përfundon APP.

Ky është njoftimi dytë brenda pak muajsh APP i ‘tërheq vëmendjen’ operatorëve lidhur me procedurat zyrtare. Pak javë parë, APP njofton se ka konstatuar mangësi ndryshme autoriteteve zbatimin e ligjit prokurimeve publike, si dhe vendimeve Këshillit Ministrave. APP, gjitha procedurat e monitoruara, ka konstatuar mungesën e argumentimit specifikimeve teknike dhe kritereve veçanta kualifikimit përcaktuara nga autoritetet kontraktore ftesën për ofertë.

 

The post Paralajmërohen bizneset që shkelin afatet e kontratave kur fitojnë tenderin appeared first on Revista Monitor.

Reklama