Home » Skenari alarmues i FMN-së për borxhin: Mund të arrijë në 80 % të PBB-së më 2020

Skenari alarmues i FMN-së për borxhin: Mund të arrijë në 80 % të PBB-së më 2020

FMN lajmëron se Shqipëria nuk ka mundur mbajë angazhimet për uljen e borxhit publike. Sikur situata mirëmenaxhohet dhe gjithë treguesit makro jenë ekuilibër borxhi i vendit nuk do mund bjerë nën 60 % Prodhimit Brendshëm bruto (PBB) para vitit 2023.

Por Fondi parashikon skenarët e stresit për borxhin se goditjet makrofiskale mund çojnë detyrimet publike 80 për qind PBB-së deri vitin 2020.

Sipas fondit, dobësitë kyçe pasqyrojnë (i) nevojat e larta rifinancimit (20 përqind e PBB-së 2018), pasi rreth dy pestat e borxhit brendshëm qeverisë qendrore ishin afatshkurtra fund vitit 2017; (ii) rritja e ekspozimit neto ndaj kursit këmbimit, pasi përpjekjet për zëvendësuar borxhin e brendshëm afatshkurtër me huamarrjen e jashtme afatgjatë shtojnë ekspozimin ndaj rreziqeve kursit këmbimit; dhe (iii) një varësi nga bankat kombëtare, duke pasur parasysh mungesën e investitorëve jobankarë, përqendrimin e mbajtjes borxhit disa banka mëdha vendase dhe ekspozimin e lartë bankave ndaj obligacioneve qeveritare (25 për qind e totalit aktiveve), për shkak mundësive kufizuara kreditimit.

Fondi Monetar Ndërkombëtar vlerëson se edhe niveli 60% i borxhit është një rrezik i madh për shkak nevojave larta për rifinancimin e tij. Borxhi këtë nivel cenohet lehtë nga goditjet makroekonomike vijnë nga rritja e ngadaltë, inflacioni i ulët, paqëndrueshmëria e normave interesit dhe kushtet e tregtisë ve ne dukje FMN.

Përveç kësaj, mbështetja e madhe e borxhit brendshëm sektorin bankar (bankat zotërojnë 60% borxhit brendshëm publik fund vitit 2017) paraqet rrezik duke pasur parasysh lidhjen sistemike midis bankave tregtare dhe detyrimeve sovrane. Rreziku i financimit është përkeqësuar nga përqendrimi i lartë i borxhit i brendshëm disa banka vendase.

Borxhi publik sipas parashikimeve skenarit bazë është i ndjeshëm ndaj një sërë rreziqesh dalin nga profili financimit. Edhe pse qeveria shqiptare ka nisur zgjatjen e afateve maturimit rreziqet e rifinancimit mbeten larta, pasi rreth dy pestat i borxhit të  qeverisë qendrore ishte afatshkurtër fund vitit 2017.

Rreziku i normës interesit do jetë i lartë për shkak normave interesit rritje. Megjithatë, mungesa e një tregu sekondar likuid dhe preferenca e bankave për mbajtur borxhin deri maturim ulin disi rrezikun nga normat e interesit.

Një faktor tjetër lehtësues konsiderohet rritja e financimeve nga donatorët e jashtëm. fundmi rreziku nga kursi i këmbimit do rritet me zgjerimin e borxhit valutë, por niveli i kënaqshëm i rezervave ndërkombëtare Shqipërisë i zbeh këto rreziqe.

Skenarët alternativ borxhit marrin konsideratë rreziqet ndaj skenarit bazë nëse rriten ndjeshëm normat e interesit dhe nëse rritja ekonomike dobësohet. Rreziqet kryesore lindin nga rritja ekonomike e ngadaltë e kombinuar me një rritje mprehtë normave e interesit lajmëron Fondi Monetar Ndërkombëtar.

Sipas skenarëve alternativ deri vitin 2023, borxhi publik do ishte rreth 73 për qind e PBB-së.

Megjithatë FMN shprehet se skenari bazë mbetet realist. Ai përfaqëson një parashikim duke reflektuar ecurinë e historike borxhit dhe angazhimet e qeverisë.

fmn Skenari alarmues i FMN-së për borxhin: Mund të arrijë në 80 % të PBB-së më 2020

The post Skenari alarmues i FMN-së për borxhin: Mund të arrijë në 80 % të PBB-së më 2020 appeared first on Revista Monitor.

Reklama