Home » KRPP nuk hap konkurs për vendet e punës që iu lejuan nga qeveria

KRPP nuk hap konkurs për vendet e punës që iu lejuan nga qeveria

Derisa institucionet e Kosovës janë stërmushur me staf tepricë, ekziston edhe paradoksi tjetër kur institucioni nuk shpall konkurs as për to vende pune i janë lejuar nga ekzekutivi.

Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës Kosovës ka përpiluar raportin e auditimit Komisionit Rregullativ Prokurimit Publik për vitin 2017.

“Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson Menaxhmentin e lartë dhe stafin e Komisionit Rregullativ Prokurimit Publik për bashkëpunim gjatë procesit auditimit”, thuhet fillim raportit.

Sipas ZKA-së, KRPP përgjithësi ka kontrolle duhura raport me obligimet statutore tё saj. Menaxhimi financiar dhe kontrolli kanë dëshmuar proces mirë rishikimit dhe siguri zbatimin e legjislacionit dhe proceseve tjera, megjithatë, nevojiten përmirësime paga dhe shtesa si dhe menaxhimin e pasurive.

Auditori konstaton se buxheti final raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 79,155€. Kjo është rezultat i rritjes grantit qeveritar për investimet kapitale (61,155€) dhe mallra e shërbimet (18,000€) pas rishikimit buxhetor me vendim Qeverisë.

raport thuhet se vitin 2017, KRPP ka shpenzuar 415,219€ apo 82% buxhetit, me një zvogëlim prej 9% krahasuar me vitin 2016. Megjithatë, realizimi i buxhetit mbetet nivel jo kënaqshëm.

Auditori gjen se kategoria e pagave dhe mëditje nuk kishte ndryshime mes buxhetit fillestar dhe atij final.

“Teprica e mjeteve financiare fund vitit (60,796€), ishte si pasojë katër pozita kishin mbetur pa plotësuar me staf rregullte gjatë gjithë vitit 2017. Realizimi i buxhetit final për këtë kategori ishte 80%”, thuhet raport.

Me rishikim buxhetit, kategoria e mallrave dhe shërbimeve për këtë institucion ishte rritur për 18,000 euro me vendime qeverisë. Auditori konstaton se edhe përkundër rritjes buxhetit për këtë kategori niveli i realizimit buxhetit mbetët nivel jo mirë (77%) e buxhetit final, kjo kishte ndodhur si rezultat i mos realizimit kontratës për mirëmbajtjen e e-prokurimit elektronik

kategorinë e shërbimeve komunale realizimi i buxhetit final ishte 47%. “Teprica e mjeteve financiare kursyera fund vitit ishte (2,649€) raport me buxhetin final, kjo ka ndodhur pasi MAP-i i ka mbuluar shpenzimet komunale; dhe  Buxheti final te investimet kapitale ishte vlerë prej 61,155€, dhe ishte realizuar tërësi. Këto mjete ishin për vazhdimin e projektit e-pasurisë”, thuhet raport.

Rekrutimet jo përputhje me rregullat fuqi

Neni 6 i rregullorës punës KRPP-së, përcakton se gjithë punësuarit KRPP janë shërbyes civil, duke përjashtuar anëtarët e Bordit.

Auditori ka konstatuar se KRPP kishte zhvilluar procedura rekrutimit bazë LSHC për ekspert TI-së për administrimin e platformës prokurimit elektronik, dhe se katër herë ishte anuluar konkursi për zgjedhjen e stafit.

Ne identifikuam se KRPP-ja për stafin e njëjtë bazuar ligjin e punës kishte lidhur kontrata pune me dy punonjës për pozitat, njëri Specialist i lartë i Teknologjisë Informative dhe tjetri Ekspert i lartë i TI-së”, thuhet raportin e auditorit.

Sipas auditorit, rekrutimi i stafit jo përputhje me rregulloren e brendshme KRPP-së dhe LSHC, rrit rrezikun mos përfillen kërkesat rregullative dhe vazhdohet me rekrutime jashtë kategorisë parapara punësuarëve këtë organizatë. Auditori rekomandonin kryetarin e KRPP-së se duhet sigurojë se gjitha rekrutimet bëhen përputhje me LSHC dhe rregulloren e punës KRPP-së.

Mangësi menaxhimin e pasurive

Auditori konstaton se KRPP-ja nuk kishte menaxhuar pasuritë pajtim me kërkesat e rregullores MF nr.02/2013 për menaxhimin e pasurisë jofinanciare organizatave buxhetore.

Ne kemi vërejtur se sistemi e-pasuria nuk ishte funksional, për faktin se këtë sistem nuk janë regjistruar pasuritë nën 1,000€ KRPP i kishte blerë gjatë vitit 2017. Për tepër pasuritë e vitit 2016 nuk ishin evidentuar me barkode, dhe se dhënat e prezantuara PVF janë hartuar Excel”, thuhet raport.

Po ashtu thuhet se komisionet e vlerësimit dhe inventarizimit pasurive nuk kishin finalizuar procesin me raport dhe rekomandime qarta për KRPP.

Për tepër gjendja mbetet e njëjtë me vitin e kaluar lidhje me sistemin e-pasurisë”.

Sipas auditorit, kontrollet e dobëta menaxhimin e pasurisë dhe mosfunksionimi i plotë i sistemit e-pasurisë, vështirëson menaxhimin dhe kontrollin e pasurive dispozicion, si dhe rrit rrezikun e humbjes dhe keqpërdorimit pasurive.

Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës Kosovës është institucioni i lartë i kontrollit ekonomik e financiar, i cili me Kushtetutën dhe ligjet e vendit gëzon pavarësi funksionale, financiare dhe operative. Zyra e Kombëtare e Auditimit kryen auditime rregullsisë dhe performancës dhe për punën e vet i jep llogari Kuvendit Kosovës.

The post KRPP nuk hap konkurs për vendet e punës që iu lejuan nga qeveria appeared first on INSAJDERI.

Reklama