Home » Kosova dhe BE-ja diskutojnë për bujqësinë

Kosova dhe BE-ja diskutojnë për bujqësinë

kuadër takimeve rregullta qeverisë Kosovës dhe Komisionit Evropian, sot është mbajtur takimi i tyre i dytë sektorial mes përfaqësuesve KE-së, përkatësisht nën-komitetit MSA-së për Bujqësi, Sigurisë Ushqimore dhe Peshkatari dhe Ministrisë Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.

këtë takim Sekretari i Përgjithshëm i MBPZHR-së, Kapllan Halimi, tha se bujqësia është një prej sektorëve kyç ekonominë e vendin, prandaj edhe qeveria eka vendosur bujqësinë si prioritet strategjik zhvillimit kombëtar vendit.

Ne si institucion kemi bërë përpjekje vazhdueshme gjeturat e vitit kaluar t’i adresojmë planin tonë vjetor punës. Këtë vit jemi fokusuar hartimin e legjislacionit, harmoni me politikat e përbashkëta bujqësore BE-së, si dhe jemi munduar ngritjen e kapaciteteve profesionale zyrtarëve institucionit tonë, pasi niveli i kënaqshëm i kompetencës tyre do sjellë edhe produktivitet dhe cilësi vazhdën e punës”.

Përfaqësuesja e KE-së, Mary Teresa, u shpreh e kënaqur lidhur me raportin dhe detajet e përfshira dhe gjitha përpjekjet e zyrtarëve MBPZHR-së për arritur sukses rekomandimet e vitit paraprak.

Nën mandatin e MBPZHR për hartimin dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit fushën e Bujqësisë, Blegtorisë, Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes Bimore, Zhvillimit Rural dhe Pylltarisë vitin 2017 janë hartuar gjithsej 8 projektligje (Projektligji për ushqimin, Projektligji për pijet alkoolike, Projektligji për bujqësi dhe zhvillim rural, Projektligji për farëra, Projektligji për materialin fidanor, Projektligji për veterinarinë, Projektligji për pyjet, Projektligji për gjuetinë), dhe gjithashtu, për zbatimin e ligjeve miratuara vitin 2017, nga ministri i MBPZHR-së janë miratuar 6 udhëzime administrative.

Tema e parë e cila u përzgjedh si prioritet i diskutimit këtë takim ishte tema rreth sigurisë ushqimore vend.

bke Kosova dhe BE-ja diskutojnë për bujqësinë

Reklama