Home » Është rritur numri i kurorëzimeve dhe shkurorëzimeve në Maqedoni

Është rritur numri i kurorëzimeve dhe shkurorëzimeve në Maqedoni

Vitin e kaluar Maqedoni u kurorëzuan 13.781 çifte, kurse u regjistruan 1.994 shkurorëzime, bën ditur Enti Shtetëror për Statistika (ESHS).

Numri i kurorëzimeve 2017 u rrit për 4,4%, krahasuar me vitin 2016. gusht janë lidhur shumë kurorëzime, kurse mars janë lidhur pak kurorëzime.

Nga gjitha kurorëzimet, 93,1% ishin për herë parë për meshkujt, dhe 91,4% për herë parë për femrat.

kurorëzim dytë hyjnë 7,9% e kurorëzimeve, kurse tretin hyjnë 0,7%.

shumë femra moshës 20 deri 24 vjeçare u kurorëzuan vjet, nga numri i përgjithshëm, kurse te meshkujt mosha ishte 25-29 vjeç.

Nga shkurorëzimet, pak kanë ndodhur muajin gusht, e shumë dhjetor. Numri i përgjithshëm është rritur për 0,5% vitin 2017, krahasuar me vitin 2016.

Grupmoshat 30 deri 34 vjet janë shkurorëzuar shumë.

Reklama