Home » Të bartësh të vërtetën

Të bartësh të vërtetën


bartësh vërtetën është si bartësh kodrat e palëkundshme. Këtë
mund ta bëjnë vetëm burrat e vendosur. Ibn Kajim el-Xhevzije
Reklama